I prosjektperioden 2020-2022 skal deltakerkommunene prøve ut tiltak i egen kommune, dele erfaringer, gi innspill til utvikling av virkemidler og slik skape grunnlag for en mer aldersvennlig boligpolitikk i norske kommuner. Du finner bakgrunnsinformasjon om prosjektet her

Hvorfor har vi dette prosjektet?

Den generelle boligpolitikken og eldreomsorgen må sees i sammenheng. Man må ta innover seg den betydelige effektiviseringsgevinst som ligger i at «godt voksne» flytter til universelt utformede leilighetskomplekser i sentrale områder. Dette kan blant annet bidra til kortere reisevei for ansatte i hjemmetjenestene, noe som er en betydelig utfordring i en geografisk stor kommune som Sør-Varanger. Det vil også kunne redusere behovet for å etablere nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser (Nova rapport 17/14). Kommende generasjon eldre er ressurssterke, aktive og ønsker å bo hjemme lengst mulig. Undersøkelser av eldre sine boligpreferanser viser at det blant de yngste seniorene er betydelig etterspørsel etter private boligløsninger som i dag bare finnes i begrenset grad i det ordinære boligmarkedet.

Hovedutfordringen i kommunen er mangel på rimelige bolig tilpasset elders behov. Mange eldre bor i egne boliger med utdatert boligstandard som gjør vanskelig for eldre mennesker å takle hverdagen. Resultatet av dette er økt behov for ordinære kommunale boliger og flere omsorgsboliger.

Hva er bakgrunn og strategisk forankring for prosjektet?

Sør-Varanger kommune har vedtatt Boligpolitisk plan 2020-2030 16.desember 2020 samt Strategisk plan for helse-, omsorg og velferd 2020-2030 som ble vedtatt 26.mars 2021.

Et av de målene i Boligpolitisk planen er: Mangfold i målgrupper og bomiljø: fokus på tilrettelegging for boligprosjekter med varierte boligtyper.

Et av tiltakene er samarbeid med private aktører som ønsker å utvikle boligkonsept i ulike prissegment som ivaretar eldre og unge i etablerings fasen sine boligbehov.

Trygge og gode botilbud ligger til grunn for god helse og livskvalitet. Sør-Varanger kommune mangler gode differensierte botilbud for innbyggere med behov for bistand. Dette gjelder innbyggere i alle aldre og med ulike funksjonsnedsettelser.

FORMÅL: Lære av erfaringer fra andre kommuner – prosjektdeltakere og få inspirasjon til gjennomføring av planlagte og eventuelt nye tiltak.

EFFEKTMÅL: Inspirasjon til flere konkrete tiltak for å oppnå målene i kommunale Boligpolitisk plan og Strategisk plan for helse-, omsorg og velferd.

Bidra til å oppfylle målene i handlingsplan helse, omsorg og velferd 2020-2024 og Boligpolitisk plan 2020-2030. Bidra til arbeid med innsatsområdene Aldersvennlig Norge og Aktivitet og felleskap i kvalitetsreformen «Leve hele livet».

Prosjektplan finner du som vedlegg nederst på siden

Har du lyst å bidra eller komme med innspill?

Kommunens innbyggere er de viktigste medspillerne i dette arbeidet. Har du innspill, forslag, ris eller ros: Ta kontakt!

Kontaktperson:

Prosjektleder – boligøkonomisk rådgiver Elvira Røst ero@svk.no

Prosjektmedarbeidere - prosjekt- og utviklingskoordinator. Helse-, omsorg og velferd Bård Ramberg og arealplanlegger Bente J. Evjen