Se www.friluftslivforalle.no for mer informasjon.
  
Juryen består av Øystein Dale (leder), fylkesmann Lars Sponheim, fylkesmann Kristin Hille Valla, fylkesmann Sylvia Brustad, avd.dir. i DN Ola Skauge og programskaper i NRK/TV Trond Berg
 
 
Verdige kandidater
Noen mennesker har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og tilrettelegge for aktivt, men forsvarlig bruk av naturen. De har gått foran som veiledere og forbilder. Andre har spesielle evner i å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir større forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet og økt forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker vi ønsker å hedre med den Den norske Friluftslivsprisen.
 
 
Forslagstillere
Som forslagstillere inviteres fylkesmennenes og fylkeskommunenes miljøetater, Direktoratet for Naturforvaltning, samtlige FRIFO-forbund, Norges Naturvernforbund, naturredaksjonene i NRK radio og TV. Andre forvaltningsorganer, ideelle og kommersielle foretak og enkeltpersoner med klar tilknytning til natur og friluftsliv kan også være aktuelle forslagstillere.
 
Forslag på kandidater må være juryens sekretær i hende senest fredag 26. mai.
Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:
 
·      Navn, adresse, fødselsdato- og år.
·      Yrke
·      Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene (se link ovenfor)
 
Det foretas én tildeling pr. år til én eller flere – som eventuelt deler prisen. Det er ofte flere kvalifiserte kandidater. Dersom velbegrunnede forslag ikke når opp det ene året, er det viktig at verdige kandidater foreslås på nytt året etter. Forslagstiller må da bekrefte forslaget på nytt og sende inn nye / ytterligere opplysninger om kandidaten.
 
Forslag sendes til juryens sekretær:
Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik – arnedd@online.no. Telefon: 90 15 42 14