Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Midnattsol over Bøkfjorden
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Forside fra Nøkkeltallsanalyse 2014 -Sør-Varanger kommune - Tall fra Kostra 2013

Nøkkeltallsanalyse 2014.

Sør-Varanger kommune har utarbeidet nøkkeltallsanalyse 2014, basert på KOSTRA-tall fra 2013.
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
Kostnadsforskjeller mellom kommuner innenfor tjenesteområdene fremkommer på bakgrunn av kommunenes prioriteringer, produktivitet eller kombinasjoner av disse.
Kommunens prioriteringer uttrykkes ved hjelp av netto driftsutgifter pr innbygger eller pr innbygger i målgruppen. Dette påvirkes av forhold som dekningsgrader, standard på tjenesten og omfanget av brukerbetaling. Med andre ord er det flere ulike forhold innen økonomien som gir utslag i hvordan kommunen er i stand til å prioritere sine tjenester. Produktivitet måles via brutto driftsutgifter pr bruker.
Vi finner det naturlig å sammenligne Sør-Varanger med Alta og eller Hammerfest. I tillegg dras det sammenligner med Finnmark generelt og kommunegruppe 12. Kommunegruppe 12 kjennetegnes ved at det er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og relativt høye frie disponible inntekter. Følgende kommuner er representert i kommunegruppe 12; Tinn, Sunndal, Alta, Kvinesdal, Meløy, Fauske, Lenvik, Tysvær, Odda, Årdal, Vadsø og Sør-Varanger.
Kommunebarometeret 2014 er utarbeidet av kommunal rapport og baserer seg på KOSTRA tall for 2013 samt andre offentlige registre. Barometeret er ment å gi et oversiktlig blide av hvordan kommunenes nøkkeltall sett i forhold til andre kommuner.
Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering av kvaliteten på tjenestene. Det er naturlig å ha omentrent lik fordeling mellom gode og dårlige plasseringer. Der kommunen kommer dårlig ut i rangeringen kan det være naturlig å bruke barometeret for å finne de satsningsområdene med forbedringspotensial.
2014-09-01

Utskipning av stein i Kirkenes havn - Anløpsplan

Tschudi Aggregates AS skiper ut stein fra to kaier i Kirkenes. Foreløpig anløpsplan er som følger:

Ankomstdato - Fartøy - Kai:

02. sept. - Bahamas Pearl - Dypvannskaia

06. sept. - Aqua Pearl - Tschudi Importkaia

09. sept. - Caribe Pearl - Dypvannskaia

12. sept. - Orinoco Pearl - Tschudi Importkaia

Lastetidene er beregnet til 72 timer per anløp.

2014-09-01
Logo Kommunebarometeret 2014

Kommunebarometeret 2014

Kommunebaromereret 2014 er Kommunal Rapports årlige undersøkelse av norske kommuner.
Sør-Varanger kommune rangeres på 416. plass av landets 429 kommuner.

Hovedutfordringer og konklusjonene i
- Endringer i metoden slår litt negativt ut for Sør-Varanger
- Middels resultater i skolen. Økningen i andelen som får spesialundervisning har stoppet opp
- Landere andel fagutdannete i eldreomsorgen. Ser ut til å bli satset mer på hjemmebasert omsorg
- Mange fristbrudd i barnevernet, tross mange avsluttete saker per årsverk. Ingen internkontroll?
- Knapt noen har investert mer enn Sør-Varanger de siste årene. Driftsmarginen er veldig liten
- Hjemmetjenesten og barnehagene framstår som rimelig drevet

Les hele analysen her.
2014-09-01

Søknader og prosedyrer er beskrevet under

Spillemidler 2015- Tidsfrister

Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2015 – ordinære anlegg og nærmiljøanlegg – eventuelt rehabilitering.

2014-08-29
klokke og bok_150x167

Sør-Varanger bibliotek

Åpningstider fra høsten 2014

Fra og med 1. september.

2014-08-27

Ekstraordinært møte i formannskapet 27.08.2014

Formannskapet innkalles til ekstraordinært møte 27.08.14 på ordførers kontor.

2014-08-27

Møte i dispensasjonsutvalget 02.09.14

Dispensasjonsutvalget innkalles til møte 02.09.14, kl 09.00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-08-25
Havn

Steinutskipning fra Dypvannskaia

Tschudi Aggregates AS har inngått avtale med Havnevesenet for bruk av Dypvannskaia til utskipning av inntil 350.000 tonn pukk. Skip nr 2 "Caribe Pearl" ankommer Kirkenes 24. august om morgenen og vil starte lasting umiddelbart etter ankomst. Fartøyet vil laste ca 40 000 tonn.

2014-08-22
Ungdomskveld 23 aug 2014

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Gratisbad for skoleelever i Barentsbadet

LØRDAG 23.AUGUST VIL BARENTSBADET I SAMARBEID MED FUNG-KORTET OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE INVITERE TIL GRATIS BADING FOR NYE OG GAMLE SKOLEELVER mellom 14 og 19 år.

aRRANGEMENTET VIL VÆRE FRA KL. 19.00 TIL 22.00

2014-08-22

Møte i utvalg for plan og samferdsel 28.08.14

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte torsdag 28.08.14 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2014-08-21

Møte i utvalg for miljø og næring 26.08.14 avlyses.

Utvalgsleder har besluttet å avlyse møtet som følge av manglende saker. Neste ordinære møte i utvalget finner sted 23.09.14.

2014-08-19

Møte i utvalg for levekår 25.08.14

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag 25.08.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-08-18

Skolestart høsten 2014

Velkommen til nytt skoleår!

Alle elevene i grunnskolen i Sør-Varanger møter til skolestart torsdag 21.08
(se oversikt for oppmøtetidspunkt ved de enkelte skolene).

2014-08-18
SL KIRKENES_400x255

ET MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTVIKLING I KIRKENES FREM MOT 2040

STORE LILLE KIRKENES

Presentasjon av masteroppgave Store lille Kirkenes, et mulighetsstudie for byutvikling i Kirkenes frem mot 2040.

Oppgaven er et studie i hvordan man kan planlegge for en by i rask utvikling og med usikker framtid, oppgaven kan lastes ned her:

2014-08-15

Møte i kommunestyret 27.08.14

Kommunestyret innkalles til møte onsdag 27.08.14 kl. 11:30 i kommunestyresalen, Rådhuset.

Følg sendingen her

2014-08-15
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS