Høring/oppstart

Planavgresning JPG
For uttale i perioden: 30. juni 2021 - 01. september 2021
Høring/oppstart

Reguleringsplan for Langfjordtunet

Varsel om oppstart og høring av planprogram - Langfjordtunet

Langfjordtunet AS skal i gang med reguleringsplanarbeid på Sandnes. Under finner du kart med planavgrensning og planprogram, som ligger ute på høring/offentlig ettersyn til 01.09.21.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av «Detaljregulering for Langfjordtunet», gnr. 23 bnr. 32, Sandnes. Samtidig legges planprogram på høring/offentlig ettersyn. Området er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til idrettsanlegg, kombinerte grøntstrukturformål, LNFR (landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift) og kommunalt teknisk anlegg, Sandnes vannverksentral.

Hensikten med planen er å regulere til boligutbygging og oppgradere vann- og avløpsanlegget. Planarbeidet strider dermed hovedsakelig med gjeldende arealplan.

Forslagstiller er Langfjordtunet AS. Plankonsulent er Fiskebeck Prosjekt AS.

Området som skal reguleres finner du her: Planavgrensning. Planprogrammet finner du her: Planprogram.

Hva skal det reguleres til?

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til; 

  • Bebyggelse og anlegg, herunder bolig, skiløype trasé, vann- og avløpsanlegg
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder vei, avkjørsler, parkering, gatetun og tracé for teknisk infrastruktur
  • Landbruks-, Natur-, og Friluftsformål samt Reindrift, herunder friluftsformål og jordbruk
  • Grønnstruktur, herunder turdrag / kombinert grønnstrukturformål

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-6 vil området bli regulert til; 

  • Hensynssone, herunder sikringssone, tracé for offentlig hovedvannsledning og frisikt ved avkjørsler

Kommunen er myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen har vurdert tiltaket til å falle inn under forskriftens virkeområde, og planarbeidet må derfor konsekvens utredes.

Hvor skal innspill sendes?

Innspill og andre merknader sendes til Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes. E-post: prosjekt@fiskebeck.no med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes (sak 20/93).


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.