Høring/oppstart

Skjermbilde
Høring/oppstart Varsel om oppstart: Detaljregulering av Elvenesveien 211, Sør- Varanger kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av detaljregulering for Elvenesveien 211, Elvenes, Sør-Varanger kommune. Forslagsstiller er Øverli Eiendomsutvikling AS. Plankonsulent er Norconsult AS.

I gjeldende kommuneplan er området regulert til boligområde. I gjeldende reguleringsplan for området fra 1978 er området regulert til offentlig bebyggelse. Eksisterende bebyggelse på eiendommen har vært benyttet til barnehage, som er nedlagt.

 

Hensikten med reguleringen er fradeling av tomter for boligbygging på gnr/bnr 24/12.

I henhold til Pbl § 12 – 5 vil området bli regulert til følgende formål:

- Bebyggelse og anlegg, herunder boligtomter.

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder boligvei med avkjørsel til offentlig vei.

I henhold til PBL § 12 – 6 vil området bli regulert til følgende formål:

- Hensynssone, herunder tracé for offentlig vann- og avløpsanlegg.

 

Sør-Varanger kommune har vurdert at planarbeidet ikke omfattes av krav om konsekvensutredning og planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning.

Varselkart med planområdets beliggenhet finner du her.

Innspill og merknader sendes til Norconsult AS, Kielland Torkildsensgt. 1, 9900 Kirkenes, på e-post til arnt.pedersen@norconsult.com, innen 19.04.2020.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.