Beskrivelse:

Sør-Varanger kommune har igangsatt arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold, forslag til planprogram legges derfor nå ut til offentlig ettersyn og høring.

Kommunedelplanen for naturmangfold skal utarbeides som kommunedelplan etter plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-12, dette sørger for tilstrekkelig med medvirkning og stor grad av politisk- og administrativ forankring.

Hovedformålet med planen er at Sør-Varanger kommune skal få økt kompetanse om naturmangfoldet og naturverdiene i kommunen og på bakgrunn av det kunne utøve god natur- og arealforvaltning.

Kommunedelplanen skal redegjøre for kommunens langsiktige mål, belyse utfordringer Sør-Varanger kommune står overfor og beskrive strategier for å nå ønsket utvikling av naturmangfoldet.

Et viktig premiss for å oppnå en god planprosess er å tilrettelegge for tilstrekkelig med medvirkning og gjøre informasjon om naturmangfold lettere tilgjengelig for allmennheten.

Tanken er at planen vil gi forvaltningen, grunneiere, næringslivet økt insentiv til å ivareta naturverdiene i Sør-Varanger kommune. Kommunedelplanen vil også forenkle og gi mer forutsigbarhet i administrativ saksbehandling og politiske beslutninger.

Kommunedelplanen skal ha en handlingsdel som tar for seg eventuelle kunnskapshull og prioriterte tiltak i planperioden. 

Planprogram:

Forslag til planprogram legges nå ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 08.07.2024-19.08.2024.

Etter endt høringsperiode blir planprogrammet bearbeidet i henhold til de innspillene som har kommet inn, avslutningsvis undergår planprogrammet politisk behandling for endelig fastsettelse.

Forslag til planprogram: Planprogram - Kommunedelplan for naturmangfold, Sør-Varanger kommune.pdf

Fremdrift og frist for innspill/merknader til planprogrammet:

Vi ber om at alle merknader og innspill sendes inn skriftlig, merk med saksnr. 24/1779 og send det innen 19.08.2024 til enten: postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Dette varselet blir sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 og kommunedelplanen blir utarbeidet etter plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-12. 

Ta gjerne kontakt:

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet kan dere ta kontakt med: Miljøvernrådgiver Ida H. Salen Helland på epost ihsh@svk.no.