Sør-Varanger kommune forbereder nå en søknad om forlengelse av båndlegging for havneområder i Kommuneplanens arealdel.

 

I kommuneplanens arealdel ble deler av Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt og et område ved Jakobsnes båndlagt i påvente av reguleringsplan (Utdrag fra planbeskrivelsen):

«Deler av Høybuktmoen (Forsvarets) skyte- og øvingsfelt båndlegges i påvente av reguleringsplan. Det båndlagte området inkluderer areal til framtidige havneområder i Høybukta vest og Pulkneset som er under planlegging. Videre planlegging vil avklare arealbruken i området. Arealkonflikter i området søkes løst gjennom reguleringsplan. Det er også igangsatt en områdereguleringsplan for Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt.

Område for Jakobsnes Arctic Logistics som er under planlegging båndlegges i påvente av reguleringsplan.»

Se de båndlagte områdene her: KPA båndlagte havneområder.pdf

 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 14.02.2018 og båndleggingsperioden, med en 4års varighet, går ut 14.02.2022 (jfr. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d).

 

Bakgrunn for søknaden:

Området ved Høybukta vest og Pulkneset, samt Jakobsnes er underlagt planlegging som framtidige havne- og industriområder, med planID (hhv.) 5444-2017004, 5444-2013009 og 5444-2016002.

 

Planarbeidet for Høybukta vest ble i 2019 stoppet av kommunestyret.

19.5.2017 ble det inngått avtale om plansamarbeid om stamnetterminal i Høybukta vest – ny havn og atkomst fra E6. Partene i avtalen var Statens vegvesen, Kystverket, Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune. Prosjekteier var Statens vegvesen. Avtalen inneholdt en klausul om at dersom en reguleringsplan for Høybukta vest ikke var ferdigstilt for vedtak innen 24 måneder så kunne kommunen trekke seg fra avtalen.

 

28.2.2019 fremmet plankonsulent Multiconsult AS - Konseptskisse – Stamnetterminal – Høybukta vest, Kirkenes. Det var da ennå ikke fremmet forslag til reguleringsplan.

 

Den 12.6.2019 under sak 031/19 – Videre planlegging og utvikling av en storhavn i Sør-Varanger, fattet kommunestyret følgende vedtak:

  1. Sør-Varanger kommunestyre vedtar å stoppe planleggingen av Høybukta vest. Avtalen om planarbeidet av 19.05.17 videreføres ikke.
  2. I det videre arbeidet med planleggingen og utviklingen av større havne- og næringsarealer legger kommunestyret til grunn en etappevis utvikling, med Slambanken som utgangspunkt. Samtidig opprettholder Sør-Varanger kommune ambisjoner om å etablere en storhavn av nasjonal og internasjonal betydning med jernbanetilknytning Kirkenes Rovaniemi. En forutsetning for en slik etablering er at staten går inn og sikrer offentlige finansieringer og nasjonal kontroll over den delen av havna som blir stamnetterminal.
  3. Den kommunale utbyggingen må utredes og kostnader godkjennes av Kommunestyret. Rådmannen vil komme tilbake med egne sak for finansiering av utredningen.
  4. Det forutsettes at Staten bidrar med veimidler til prosjektet.
  5. I Sør-Varanger kommune skal det legges til grunn at kommunale kaifronter med et tilstrekkelig bakareal i umiddelbar nærhet skal eies og drives av det kommunale havnevesenet.
  6. I valg av private samarbeidspartnere skal ILO-konvensjon 137 respekteres og implementeres i drifta.
  7. Ny innfartsåre til Kirkenes over Slambanken skal ikke bompengefinansieres.

 

13.11.2019 under sak 070/19 – Forstudie for utbygging av en stamnetterminal i en stor internasjonal Barentshavn, fattet kommunestyret følgende vedtak:

Det igangsettes et forstudie for utbygging av en stamnetterminal (offentlig havn).

Forstudien skal danne grunnlaget for kommunestyrets avgjørelse om hvilket løsningsalternativ for stamnetterminal som skal utredes nærmere i et forprosjekt.

Forstudien skal inneholde definerte overordnede kostnadselementer knyttet til vei, opparbeidelse av bakarealer, kommunale kaier, bru, tunnelløsning og teknisk infrastruktur.

Følgende alternativer skal legges til grunn for forstudien:

Alternativ 1:

Ny riksvei fra påkoblingen på E6 ved Strømmen bru, langs Langfjordens vestside, med bru over kanal/Langfjorden til Slambanken og tunnel fra Slambanken til påkoblingen i planlagt rundkjøring på E6 i Kirkenes sentrum. Etableringen av 2 kommunale kaier med 100 da kommunalt bakareal på Slambanken.

Alternativ 2:

Ny riksvei fra påkoblingen på E6 ved Strømmen bru, langs Langfjordens vestside til ny stamnetterminal i Leirpollen sør. Etablering av bru over kanal/Langfjorden og vei fra ny statlig vei til tunnelpåkobling på Slambanken, inklusive ny tunnel fra Slambanken til planlagt rundkjøring E6 i Kirkenes sentrum.

Det skal for begge alternativer utredes for kaier med kaifront på minimum 100 meter, dybde minimum 15 meter ved LAT. Dybde ved kai (LAT) må dimensjoneres i henhold til de ulike funksjoner som kaien skal fylle. Alle kaier skal ha kapasitet til å håndtere tunge løft og store belastninger. Dimensjonerende fartøy skal ha lengde på 170 meter.

Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud og kontrahere tilbyder til utarbeidelsen av forstudien. Prosjektet finansieres over memoriakonto 2910212, som er avsatt til havneformål.

Den 08.10.2020 la rådmann fram saken – Valg av lokalitet for en framtidig stamnetterminal:

Etter behandling i Formannskapet ble saken utsatt av kommunestyret i sak 107/20, den 18.11.2020 og sendt Havnestyret, Havnestyret utsatte saken i sitt møte 03.12.2020, sak 18/2020.

 

Den 16.12.2020 ba Kommunestyret kommuneadministrasjonen om å utrede Høybukta øst som et lokaliseringsalternativ for en framtidig stamnetterminal. Bestillingen ble gitt som et verbalvedtak i budsjettvedtaket.

 

Den 24.02.2021 la rådmann fram saken – Avklaringer og finansiering av utredning om Høybukta øst som lokalitet for stamnetterminal:

Etter behandling i råd, utvalg, formannskap og havnestyre fattet Kommunestyret den 29.09.2021 utsettelsesvedtak også i denne saken, 103/2021.

 

Planarbeidet i de båndlagte områdene på Pulkneset og Jakobsnes har ikke hatt tilfredsstillende framdrift som forventet da kommuneplanens arealdel ble vedtatt. For Pulkneset ble det levert et planforslag som var på høring i 2015. Dette planforslaget ble møtt med innsigelser og planprosessen stoppet opp i 2016. Det er nødvendig å utarbeide et nytt planforslag med veiadkomst før planforslaget kan tas opp til mekling.

 

For det båndlagte området på Jakobsnes er det ikke levert et planforslag. Planprogram for et privat havneområde ble fastsatt av kommunestyret i 2017.

 

Manglende framdrift skyldes i det vesentlige at kommunestyret ikke har gjort et valg for lokalisering av den framtidige kommunale havna. Kommunestyret har i de siste vedtakene om stamnetterminal/storhavn bedt administrasjonen utrede flere alternativer (ref. over). Det er altså ikke fattet et endelig vedtak om lokalisering av stamnetterminal/storhavn. Administrasjonen forbereder derfor en sak om forlengelse av båndleggingen i kommuneplanens arealdel.

 

Havneutbyggingen som her planlegges inkluderer den kommunale havna med 2 kaier á 100meter og 100dekar bakareal, med mulighet for utvikling av 1000dekar og flere kaier. Dette er ei stor utbygging som krever utbygging av infrastruktur som også private utbyggere kan dra nytte av. En slik utbygging vil ha stor økonomisk og samfunnsmessig betydning. Dette taler for at den midlertidige båndleggingen bør videreføres, slik at kommunestyret kan gjøre et valg, da innenfor en ny 4års periode.

 

I debatten om lokalisering er også Leirpollen en mulig lokalitet. Leirpollen er avsatt til framtidig havneområde i kommuneplanens arealdel (HF2 Leirpollen) og er derfor ikke gjenstand for søknad om forlengelse.

 

På oppdrag fra kommunestyret utreder nå kommuneadministrasjonen områder for utbygging av næringstomter som ikke nødvendigvis skal ligge ved ei kommunal havn. Kommunestyret bestilte denne utredningen i møte 29.09.2021, med presisering den 27.10.2021.

 

Med forbehold om kommunestyrets endelige vedtak, forberedes nå en søknad om forlengelse av båndlegging for havneområder. Til søknaden har kommunen behov for innspill fra berørte i området. Vi håper derfor på innspill i saken.

 

Regelverk, utdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet veileder h-2481-b, 2021:

Rettsvirkningen av båndleggingen faller bort når det er gått fire år, fra den datoen planen ble endelig vedtatt. Statsforvalteren kan forlenge båndleggingen med fire år dersom oppfølgingen ble forsinket på grunn av forhold som ikke skyldes kommunen, og det ellers er sterke samfunnsmessige grunner for å opprettholde den midlertidige båndleggingen.

Båndleggingen kan kun forlenges én gang med fire nye år.

Kommunestyret må vedta søknad om forlengelse.

Søknad om forlengelse må være sendt før fireårsfristen går ut. Berørte bør varsles om søknaden om forlengelse og vedtak om at båndleggingen er forlenget.

 

Sør-Varanger kommune imøteser dine innspill til saken.