Planforslaget ble behandlet av utvalg for plan og samferdsel i møte 23.03.2020, og legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14. Hensikten med planen er oppstart av hovedplan vann og avløp.