Last ned informasjonskrivet.

WEB - Digitale soknader
Pr 1. april 2014 er det mulig å søke om politiattest digitalt for personer i Sør-Varanger kommune.
Viser til www.politi.no for nærmere informasjon om dette.

Papir
De som fortsatt må sende saknaden pr post, henvises til www.politi.no for rettledning for utfylling av søknad.

Her er en liten veiledning:
Søknadsskjema finnes på www.politi.no og er et ".rdf" dokument, som printes ut for signering av søker.
Formålet med attesten - bekreftelse fra arbeidsgiver - studiested eller liknende må vedligge.
Bekreftelse fra arbeidsgiver må være signert.
Kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges - lokalt politi kan bekrefte ID på soknadsskjema, og signere + sette politistempel på.
Søkere som er under 18 år må ha underskrift av sine fore satte, som også må fremlegge kopi av gyldig legitimasjon.
Sokere under 18 år, kan derfor ikke benytte seg av WEB modulen for innsending av saknader.

NB for helseforetak.
For de som driver helseforetak, er der meget vlktig å klargjøre i bekreftelse av formål, om
vedkommende skal jobbe med barn eller personer over 18 år med psykisk utviklingshemming.
Eksempler på bekreftelse kan være:
• [Navn og fnr] er tilsatt/har fått tilbud om tilsetting som [tittel] i [kommune og tjenestested] og skal yte helse- og omsorgstjenester til barn.
• [Navn og fnr] er tilsatt/har fått tilbud om tilsetting som [tittel] i [kommune og tjenestested] og skal yte helse- og omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede som er over 18 år.
Merk: Det er ikke hjemmel i lov eller forskrift for å kreve politiattest for personer som utelukkende skal jobbe med eldre.

Politiattest

  • Ferdig utfylt attest sendes pr post.
    •  Til folkeregistrert adresse, om ikke sokeren har oppgitt annen adresse i soknaden.
    •  Vi har ikke tillatelse til å sende ferdig utfylt attest på e-post eller faks.

Vi viser til www.politi.no for nærmere informasjon om utfylling av attestene.

Det er særdeles viktig å legge merke tillwa som må sendes med soknaden.

Noen kommuner, lag og foreninger har sikkert liggende noen gamle soknadsskjema for politiarrester.
Vi anmoder at disse blir makulert, og henviser til politiets hjemmesider for riktig skjema.

Soknadene skal sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 VARDØ

Vår behandlingstid er i overkant av 14 dager fra mottak av saknaden.
Man må påregne noe tid med postgang.
Om det skulle være noen sporsmål rundt dette er det bare å ta kontakt.
 

Leif Sætrum
Avdelingsleder
Østfinnmark politidistrikt
Politiets enhet for vandelkontroll og politiattester
leif.saetrum@politiet.no, + 47 78 98 93 33, +47 402 46 225