Utlagt til offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 har Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger Kommune i møte 12.04.16, sak 032/16 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn i 6 uker;

"Kommuneplanens arealdel, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, datert 04.04.16.

Plandokumentene omfatter alt areal i kommunen, inkl. kystsonen.

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (www.svk.no) under «kunngjøringer», og er tilgjengelig i perioden 14.05.16 – 30.06.16.

Plankartet i digital form finnes også på www.svk.no velg menypunkt «Kommunekart» og er tilgjengelig fra torsdag 19.05.

Evt. innspill/merknader til planforslaget sendes innen 30.06.16 til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Plan – og utviklingssjefen

 

Dokumenter:

Saksfremlegg: saksfremlegg.pdf

Vedtak: MELDING OM VEDTAK I UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 12.04.16.pdf

 

Planbeskrivelse: 2004105BESKR_KPA2014-2026-040416FORSLAG.pdf

Planbestemmelse: 2004105BEST_KPA2014-2026-040416FORSLAG.pdf

Plankart:

tegnforklaring arealplanen 040416.vtf.pdf

arealplan oversiktskart A1 målest 1250000.pdf

arealplan Bjørnelvdalen Holmfoss Strand A2 målest 25000.pdf

Arealplan Elgryggen Nordvestbukt Vaggetem A2 målest 30000.pdf

arealplan Færdesmyra Neiden Munkefjord A2 målest 50000.pdf

arealplan Gjøkåsen Grensefoss A2 målest 30000.pdf

Arealplan Jarfjord Grense Jakobselv A2 målest 50000.pdf

arealplan Jarfjordfjellet A2 målestokk 50000.pdf

Arealplan Kirkeneshalvøya Bjørnelvdalen Jakobsnes Elvenes A2 målest 25000.pdf

arealplan Kjøfjorden Korsfjorden Bøkfjorden Jarfjorden ytre del A2 målest 50000.pdf

Arealplan Skogfoss Elgryggen A2 målest 25000.pdf

arealplan Svanvik Sameti A2 målest 30000.pdf

arealplan Tømmernes Kirkenes Jakobsnes Reinøysund A2 målest 25000.pdf

areaplan Bugøynes Bugøyfjord A2 målest 50000.pdf

 

Plankart med bakgrunn:

arealplan Bjørnelvdalen Holmfoss Strand N50 raster.pdf

arealplan Bugøynes Bugøyfjord N50 Raster.pdf

Arealplan Elgryggen Nordvestbukt Vaggetem N50 raster.pdf

arealplan Færdesmyra Neiden Munkefjord N50 raster.pdf

Arealplan Gjøkåsen Grensefoss N50 raster.pdf

Arealplan Jarfjord Grense Jakobselv N50 raster.pdf

Arealplan Jarfjordfjellet N50 Raster.pdf

Arealplan Kirkeneshalvøya Bjørnelvdalen Jakobsnes Elvenes N50 raster.pdf

arealplan Kjørfjorden Korsfjorden Bøkfjorden Jarfjord ytre del N50 raster.pdf

arealplan Skogfoss Elryggen n50 raster.pdf

arealplan Svanvik Sameti n50 raster.pdf

Arealplan Tømmernes Kirkenes Jakobsnes Reinøysund N50 raster.pdf

 

Vedlegg:

2004105Vedlegg 1 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.pdf

2004105Vedlegg 2 Parkeringsbestemmelser KPA040316.pdf

2004105Vedlegg 3_LNFR Eksisterende Boliger og Fritidsboliger i distrikta KPA270416.pdf

2004105Vedlegg 4_LNFR Eksisterende Bebyggelse i Ødemarksområder og ved Sjø KPA100316.pdf

 

Vedlegg, kosekvensutredning for Tømmernesset med vedlegg:

Vedlegg 1 Rapport KU landskap Tømmerneset.pdf

Vedlegg 2 Notat KDT 7 6 Fisk_glhau_ellun 19 01 2015.pdf

Vedlegg 3 Notat Marint Naturmiljø Tømmernes og Gamnes endelig.pdf

Vedlegg 4A KU_Naturmiljø_KILA-LEIRPOLLEN_førsteutkast.pdf

Vedlegg 4B 2014-12-05 KU Naturmiljø Leirpollen_Gamneset v2.pdf

Vedlegg 5 KU Folkehelse_rev2_08_12_2014.pdf

Vedlegg 6A 2014_09_23 KDP Tømmernes_Notat Aktuelle vannforsyningsløs inkl alt 2_3.pdf

Vedlegg 6B 2014_09_23 5131700 KDP Tømmerneset Skisse vannforsyning alt 1.pdf

Vedlegg 7 2014-10-15 Notat trafikk_rev2.pdf

Vedlegg 8A 2015-01-22 KDP Tømmernes_Vegsystem og trasealternativer.pdf

Vedlegg 8B 2014-09-22 KDP Tømmernes-Forprosjekt bru over Langfjorden ved KILA.pdf

Vedlegg 9 2015-01-22 KDP Tømmernes-Infrastruktur veg_vann_kraft.pdf

Vedlegg 10 ROS-analyse_KDP_141014.pdf

Vedlegg 11 Rapport Norterminal AS_J06_Miljøprogram.pdf

Vedlegg 12 Rapport Måleprogram miljø_gle.pdf

Vedlegg 13 Miljøovervåking og miljøoppfølging.pdf

Vedlegg 14 Feltrapport Tareskog.pdf

Vedlegg 15A Rapport_Reindrift_Tømmerneset_NINA_03_02_2015.pdf

Vedlegg 15B Reindrift_tilleggsutredning_16-09-2015_HT.pdf

Vedlegg 16 2015-01-15 Akvaplan-niva_Anadrome laksefiskers vandringsmønster-endelig.pdf

Vedlegg 17 2015-01-14 Kartlegging av gytefelt for torsk i fjordsystemet i Sør-Varanger - endelig.pdf

Vedlegg 18 2015-01-15 Dyreplankton i Bøkfjorden -endelig.pdf

Vedlegg 19 SVK_Rapport Dialogkonferanse.pdf

Vedlegg 20 Kommunedelplan Tømmernes_planprogram260314.pdf

Vedlegg 21 KDP Tømmernes KU for samisk bosetting utmarksbruk og sjølaksefiske 200914.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:

2004105Vedlegg 1 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.pdf

2004105Vedlegg 2 Parkeringsbestemmelser KPA040316.pdf

2004105Vedlegg 3_LNFR Eksisterende Boliger og Fritidsboliger i distrikta KPA270416.pdf

2004105Vedlegg 4_LNFR Eksisterende Bebyggelse i Ødemarksområder og ved Sjø KPA100316.pdf