Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi omfatter kommunens strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljø- og samfunnsutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Planstrategien kan ikke påklages jf. forvaltningsloven § 28. Planstrategien er ikke et enkeltvedtak som medfører rettigheter/plikter til private personer jf. forvaltningsloven § 2 b, men et strategidokument.

Dokumentet finner du her.