Møtetidspunkt:           Fra kl. 12:00 til kl. 13:10

Møtested:                   Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Kontorsjef Magnus Mæland (referent)
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Fungerende ordfører Pål Gabrielsen
 • Koronakoordinator, Kjerstin Møllebakken.

 

 

Fast agenda:

 1. Referat fra forrige møte godkjent
 2. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Testgarasjen: I forrige 61 testede, aktiviteten økende. Mange innom luftveiskontoret, denne fungerer veldig bra. Teststasjonen på Storskog hadde 10 tester.
  • Det var ingen positive prøver på det russiske fartøyet, og anses som en avsluttet sak. Det var henvendelser på bakgrunn smitte på utesteder i Tromsø, disse er avklart og utsjekket.
  • Kommuneoverlegens myndighet angående skip fra andre land skal sjekkes opp mot fylkeslegen. En eventuell slik fullmakt må være i henhold til IHR-forskriften. Dette er internasjonalt regelverk som Norge har forpliktet seg til. Tromsø er den nordligste utpekte havnen i henhold til IHR-forskriften.
  • UNNTATT OFFENTLIGHETEN: Se websak.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Ingen noe nytt å berette.
  • Det skal være møte torsdag angående kohortene på sykehjem jamfør beredskapsplan for TISK.
 4. Informasjon fra beredskapsleder
  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark sender ut situasjonsbeskrivelser med særlig utgangspunkt i det som skjer i Tromsø. Det har vært tatt opp situasjonen rundt utesteder i Tromsø, og kommunenes evne til å operere over tid. Fylkesmannen er bekymret for økonomi og kommunens kontinuitets evner. Mediebildet har Tromsø og det russiske fartøyet som fokus. Fylkesmannen ber kommunene forberede seg på smittebølge 2. Det meldes at høstferien er spesielt sårbar for spredning av smitte.
 5. Informasjon fra økonomisjef
  • Ikke noe nytt å tilføre.
  • Det er ikke avklart noe i statsbudsjettet om dekning av kostnader foreløpig. Det skal komme mer informasjon i november angående statsbudsjettet.
 6. Informasjon fra kontorsjef
 7. Informasjon fra personalsjefen.
  • Det er ferdig utarbeidet beredskapsavtaler som skal drøftes med fagforeninger. En som gjelder for ledere, og medarbeidere.
  • Forslaget gjelder fra 1.september til februar 2021.
 8. Koronakoordinator
  • Det har vært god logistikk og oversikt over smittevernsutstyr.
  • Enhetene har bestilt det man tidligere har brukt å bestille fra private tilbydere.
  • Helsedirektoratet har kommet med et brev om at innkjøpsordningen vil gjelde frem til 01.02.21.
   • Det pålegger kommunene å ha en lagerbeholdning på 8 måneders forbruk.
   • Lagerkapasitet og økonomiske utfordringer.
   • Det vil bli kompensert fra staten, men dette er ikke avklart.
   • Koronakoordinator har vært tydelig ovenfor fylkesmannen om at økonomi må avklares og komme skriftlig.
  • Det skal være ytterligere opplæring av smitteoppsporingsteamet, det jobbes for å få en fungerende styrke som kan stå over tid.
   • Man anser at rekrutteringen er ferdig.
  • Beredskapsavtalene opp mot TISK er avhengig av at det settes opp vaktplan.
  • Koronakoordinator initierer til et første møte med mål om å avdekke behov rundt lagring av smittevernsutstyr, prosedyrer, rutiner, økonomi og beredskapsplaner.
 9. Beredskapsplan for TISK skal revideres.
  • Enhetsleder for beredskap skal i samråd med smittevernlegen revidere denne.
 10. Utleie av skoler, barnehager og SFO.
  • Smittevernlegen og kommuneoverlegens faglig vurdering sendes ut til alle medlemmene av kriseledelsen. Det gjennomføres en skriftlig saksbehandling av saken.
 11. Informasjon fra ordfører
  • Det takkes for det arbeidet som gjøres, og at man står på hver dag.