Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 12:50

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Fungerende rådmann Arnulf Ingerøyen 
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Referat fra forrige møte godkjent
 2. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Testgarasjen: I forrige uke 83 testede, aktiviteten økende. Mange innom luftveiskontoret.
  • Adgangskontroll til legesenteret iverksatt, dette fungerer godt, får gode tilbakemeldinger fra pasientene på det, og ønsker å videreføre dette.
  • Smitteoppsporing i forrige uke – indekspasient er frisk og ute av isolasjon, noen nærkontakter i isolasjon og hjemmekarantene. Følges opp av helsepersonell.
  • Storskog: Testene skiller ikke på om pasient er smittet eller har vært syk (altså; om virus er eller har vært tilstede). Genererer mye merarbeid. Kan avhjelpes noe når smittesporingsteam er på plass og opplært.
  • Influensavaksinasjon: Bestillinger og bookinger godt i gang, men problemstilling framdeles ifht. kostnad for brukerne (det ble opplyst på TV at det skulle koste kr 50,-, og være gratis for de som har frikort). Det er ikke vaksinasjon i regi av fastlegene her, det er helsestasjonen som ivaretar dette. De siste årene har det kostet 150,- pr. vaksine – men hvem skal bestemme hva det skal koste? Dette må diskuteres videre.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Det jobbes med å innføre trafikklysmodell for å skape bedre bevisstgjøring i på hvor vi står ifht. smitte. Diskuterer tiltak på de ulike nivåene. Dialog med smittevernlege om dette.
  • Møterommene på Rådhuset: Ingen smittevask, ingen kontroll på hvem som er tilstede på rommene osv.
  • Kohortene på sykehjem: Kommunalsjefen inviterer til et møte slik at vi «lander dette».
 4. Informasjon fra beredskapsleder
  • FHI/Hdir kommuniserer ved brev ut forventningene til kommunen ifht. Covid19, samt peker på verktøy kommunene kan benytte ifht. smitteverntiltak. Beredskapsleder tar initiativ til et oppstartsmøte for dette arbeidet.
  • Har sendt brev til alle enhetsledere om fokus på egne beredskapsplaner, kun enhetsleder for barnehagene har svart tilbake.
  • Kokevarsel på vann for Kirkeneshalvøya iverksatt før helga. Driftsansvarlig for sykehuset har tatt kontakt om tilgang til rent vann både for forpleining og behandling, og har iverksatt sine beredskapsrutiner for vannforsyning. Hva med våre egne institusjoner, og sårbare grupper? Teknisk drift har hentet vann fra Jakobsnes og transportert til institusjoner og barnehager. Beredskapsleder tar kontakt med GSV og teknisk drift om vannforsyning.
 5. Informasjon fra økonomisjef
  • Helsedirektoratet: Vil ha informasjon om tester, antall ansatte, åpningstider osv. – vi har rapportert våre tall på dette.
 6. Informasjon fra kontorsjef
  • God håndtering av kommunikasjonen ut rundt situasjon med smittet person.
  • Overnatting på skolene ifbm. idrettsarrangementer – håndballklubben har sendt forespørsel om dette. Dette handler både om smittevern, men også om beredskap og kapasitet ifht. smitteoppsporing, som er krevende. Vi har vært tydelig på at vi skal slippe gradvis opp under pandemien – vi avventer til neste uke før dette besvares, og det innhentes informasjon fra teknisk drift ifht. byggene og forsterket renhold.