Møtetidspunkt: Fra kl. 12:00 til kl. 13:30
Møtested: Møterom Garsjøen
Tilstede: 
Fungerende kommuneoverlege Espen K. Rafaelsen 
Smittevernlege Drude Bratlien
Rådmann Nina B. Øvergaard
Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell  
Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen  
Havnesjef Eivind Gade-Lundlie
Folkehelsekoordinator Kjerstin Møllebakken
Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)
 
Fast agenda:
 
Informasjon fra kommuneoverlege
 • Kirkenesdagene er vel overstått og det har vært avhold ute store utfordringer. Noen meldinger omkring hoppeslottet, men utover dette det ser ut for at avstandsbegrensninger er overholdt generelt.
 • SVK ikke berørt av smittesituasjonen ved hurtigruta i Tromsø
 • Smittevernlegen sier det er viktig at det opprettes tettere kontakt mellom toll, politi og helse ifht. smittesituasjoner/reise over grense
 • Mannskapsbytter via Russland
 • Karantene – røde regioner – 2 ganger testing av helsepersonell (dag 2 og 5). Grønne land: Ingen karantene i utgangspunktet, men «bør testes» er anbefalingen fra FHI. Testing gjennomføres i SVK (som en skal-regel), gjelder kun jobbkarantene. 
 • 13 sykepleierstudenter som ankommer SVK f.k. mandag – skal testes før de begynner i studentpraksis på linje med øvrig helsepersonell dersom de har vært i grønne land eller røde regioner. 
 • Kontoransatte som har arbeidssted på sykehjem anses ikke å være i pasientrettet arbeid og skal ikke i karantene på lik linje med helsepersonell om de har vært utenlands. 
 • Kommuneoverlegen og smittvernlegen har vært på tilsyn på serveringsstedene og gjennomgangene viser at det stort sett greit. Det er serveringsstedenes ansvar å se til at smittevernreglene overholdes, og det finnes en bransjestandard som kommunen må gjennomgå med med serveringsstedene og turistnæringen. Vi inviterer til møte fredag f.k. kl. 12:00 på møterom Øretoppen. Kjerstin M. lager innkalling i samråd med Stig U. i dag.
 • 10 dagers karantene kan avkortes ved at man tester seg 2 ganger – men testing tilbys i utgangspunktet kun helsepersonell. Legesenteret er strenge på hvem som skal tilbys testing ifht. om dette er å anse som nødvendig helsehjelp eller ikke.
 • Bedriftshelsetjenesten – kan kanskje klare å etablere teststasjon for andre enn helsepersonell – utfordring ifht. utenlandske personnumre, utstyr osv. Initiativ og etablering av dette må komme fra BHT selv.
 • Vurderer å åpne teststasjonen igjen dersom det øker på med behov for testing. Kommuneoverlegen tilbakeviser at det har vært tilfelle at testing i AMFI-senterets garasjeanlegg, men at de som skal testes føres via den avsatte heisen som avtalt. 
 • Erfaringene fra smittesituasjonen ved hurtigruta i Tromsø  viser at vi må ha beredskaps-/tiltakskort «Ankomst av stor båt med smitte ved havn i SVK». Gjeldende regel er at Tromsø er mottakshavn – men om båten har lagt til med syk person om bord, må vedkommende gis nødvendig akutt helsehjelp lokalt, båt legges på anker – og videre logistikkjede. Havnesjefen påbegynner arbeidet med tiltakskortet og samarbeider videre med kommuneoverlege og smittevernlege.
 • Kommuneoverlege og smittevernlege har hatt oppsummeringsmøte med politiet – landlovsnekten er også gjeninnført i Troms og i flere havner i landet. Politiet kontakter agentene ifht. visum for de som har ligget til havn i mer enn 60 dager.
 • Planer for smitteoppsporing: Vi har system og ressurser for å ivareta dette.
 
Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
 • Oppdatering beredskapplanene for sykehjem og hjemmebasert: Planene og materiell omkring dette skal gjennomgås denne uka.
 • Pårørendebesøk ved sykehjem, samt renholdspersonell og vaktmestere: Skal omfattes av samme bestemmelser som for øvrig helsepersonell. Pårørende kan besøke sine etter 10 dager i karantene. Det legges ikke opp til at pårørende kan teste seg. 
 • Det skal kjøres oppfriskning av bestemmelser/rutiner for ansatte.