Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 13:50
Møtested:              Møterom Garsjøen
Tilstede:
-          Fungerende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
-          Rådmann Nina B. Øvergaard
-          Kontorsjef Magnus Mæland (på Skype)
-          Kommunalsjef Elisabeth Larsen
-          Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
-          Arnulf Ingerøyen (på Skype)
-          Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
-          Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
-          Kommunalsjef Håvard Lund
-          Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
-          Varaordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
-          Beredskapsmedarbeider Ørjan Rasmussen (på Skype under siste presentasjon)
-          Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)
 
Fast agenda:
1.       Informasjon fra kommuneoverlegen
o   0 smittede personer fortsatt.
o   Ingen økt pågang ifht. luftveissyke, ingen store endringer ifht. sykelighet i befolkningen.
o   5-10 testes daglig
o   Informasjon fra møtet med justisministeren og helse- og sosialministeren i går:  
§  Deltakere fra LO, NHO, statssekretærer og flere kommuner, bl.a. Sør-Varanger
§  Et orienteringsmøte – mål å lage veileder til smittevernloven
§  Grensepasseringer et statlig ansvar
2.       Informasjon fra rådmannen
o   Sak meldt inn fra NAV, kan de anses som kritisk personell – de mangler personell til å utføre arbeid og registering av permitterte. Har flere hjemme med tilsyn for egne barn, og det er behov for å få disse tilbake på jobb. Det er allerede et sentralt vedtak 20. mars om at NAV-ansatte er å anse som samfunnskritisk personell, men kravet er at begge foreldre må være samfunnskritisk personell for å ha krav på plass i barnehage eller skole. Det gjøres individuelle vurderinger ved henvendelse til de respektive barnehager og skoler.
3.       Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
o   Det gjøres en god jobb blant lærerne og vi får mye skryt for opplæringen.
4.       Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
o   Normal drift
o   Igangsetter vedlikehold ifht. gårsdagens vedtak.
5.       Informasjon fra personalsjef
o   Karantene i dag: 34 stk.: 4 teknisk/adm, 11 kultur/oppvekst, 19 HOV
o   Informasjon fra samarbeidsmøte med de tillitsvalgte:
§  Samme gjennomgang som rådmannen hadde for formannskapet i går.
§  Omprioritering av ansatte og styringsretten
§  Oppfordre ansatte til å melde seg frivillig til andre oppgaver
§  Dialog mellom sykehuset og kommunen ifht. helsepersonell som jobber begge steder.
§  Vurdere å øke stillingsprosenter for deltidsansatte
§  ROS-analyser ifht. smittevern må skje i samarbeid med HVO
6.       Informasjon fra økonomisjef
o   Felles kjøkken (storkjøkkenet) – matproduksjon må vurderes økt ifht. situasjonen, og dette er formidlet til styreleder.
7.       Informasjon fra kontorsjef
o   Løsning for gjennomføring av politiske møter: Har hatt møte med IT-avdelingen. Skype for Business vil oppdateres og testes i dag – men alle brukere har også et selvstendig ansvar for å ha dette oppe og gå. Mange hensyn å ta ifht. båndbredde hos brukere osv. Vi tar ikke i bruk Teams – dette er et «lag» over Skype, og det er kostbart og krever installasjon over flere dager.