Møtetidspunkt:           Fra kl. 12:00 til kl. 13:40

Møtested:                   Ordførers kontor

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (Skype) til kl. 13:00
 • Smittevernlege Drude Bratlien (Skype) til kl. 13:00
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande  (Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Personalsjef Line Kristoffersen (Skype)
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng (Skype)
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie (Skype)
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken (Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 60 testet i garasjen forrige uke, 7 på Storskog (av rundt 100-150 reisende)
  • Pågående smitteoppsporingssak avsluttes – indekspasient avisoleres i dag, ingen nærkontakter smittet.
  • Brakkeløsning på Storskog vurderes ifht. videreføring av opplegget. Må sikre at vi får dekket utgifter til dette.
  • Reiserestriksjoner og «søringkarantene» er ikke vurdert iverksatt nå.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Smitte ved Hammerfest sykehus – skal være møte i dag i regi av fylkesmannen, ordfører og rådmann deltar.
  • Kommunen definert som GUL etter trafikklysmodellen, p.g.a. regional smittesituasjon (mer enn 1 cluster). Fargene må gis innhold til neste møte; hva betyr dette for Sør-Varanger (hele kommunen)? Smittevernlege,  kommuneoverlege, kontorsjef, koordinator og beredskapsleder ser på dette til neste møte.
 3. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Det er åpnet for utleie for overnatting, men renholdet må utføres av våre ansatte.
  • Visit Bugøynes har søkt om å få elever ved Øytun folkehøgskole til Bugøynes skole. Dette vil bli avslått.
  • Strevsomt å holde kohortene ved skolene.
  • TISK: Store vakanser på Prestøyhjemmet. Forslag om å flytte enheten til Solkroken, men vi mangler personell. Prøver å få tak i 5 sykepleiere fra leverandører. Dette handler om beredskapsøkning og merkostnader – saken må behandles politisk og utredes av kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.
 4. Informasjon fra beredskapsleder
  • Evt. smitterisiko for ansatte som har biarbeidsgivere og pendler til Hammerfest for å jobbe på 110-sentralen. Personalsjefen opplyser at vi ikke har noen styringsrett ifht. det andre arbeidsforholdet. Ansatte på 110 er oppfordret til å kjøre, ikke benytte fly.
  • Henvendelse fra SVA om koronasituasjonen – hva gjør kommunen? Kontorsjefen planlegger informasjon fra kriseledelsen om dette, og gir intervju med ordfører, beredskapsleder og rådmann neste tirsdag kl. 13:00.
  • Russiske fartøy: Har hatt kontakt med agenter, som ønsker møte med kommunen ifht. båter med smitte ombord. Beredskapsleder tar møte med agentene for å avklare praktiske forhold, og involverer etter hvert kommuneoverlege og smittevernlege.
 5. Informasjon fra koordinator
  • Smitteoppsporingsteamet er rigget – 8 deltakere innen helse med ukesvakt, lokalisert til kantina på legesenteret dersom disse må jobbe sammen.
  • Smittevernutstyr: Lagerstyringsfunksjon i samarbeid med innkjøpsfunksjonen på Rådhuset. Beredskapsleder tar kontakt med NAV for aktuell person for 1 år. Vi har utstyrslager bestående av utstyr vi har fått nasjonalt.
  • Hver kommune må bygge opp et 8 mnd. lager fra egne grossister da den nasjonale ordningen vil opphøre.
 6. Informasjon fra personalsjef
  • HMS-dagen for kommunen revurderes – kan denne gjennomføres digitalt i stedet for på Samfunnshuset? Dette tas opp i AMU f.k. torsdag.
 7. Informasjon fra økonomisjef
  • Ca. 600.000,- brukt på Storskog
  • Ca. 6-700.000,- pr. mnd. ekstraordinært på prosjektet
  • Signaler fra Barentshallene om lite likviditet
 8. Informasjon fra kontorsjef
  • God kommunikasjon, maler og standarder. Krisekommunikasjonsplan skal oppdateres i samarbeid med beredskapsleder.
  • TISK: Utarbeidet delegasjonssak om dette, til diskusjon i rådmannens ledergruppe. Rådmannen avgjør dette.
  • Julebord/personalfester for våre ansatte – kontorsjefen utarbeider informasjon fra kriseledelsen om dette denne uka.
 9. Informasjon fra ordfører