Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 12:40

Møtested:                    Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (Skype)
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell (Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen (Skype)
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng (Skype)
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie (Skype)
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken (Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent, Skype)

 

Fast agenda:

 1. Referat fra forrige møte ble gjennomgått
 2. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Testgarasjen: 68 testede forrige uke. 5 på Storskog, men også få passeringer.
  • Ingen nye positive prøver siste uke. Dystre framskrivningstall både nasjonalt og regionalt, så vi bør være forberedt på at noe kan inntreffe her også.
  • Mye tid medgår til karantenehotell, det skal være møte med politiet i dag der kommuneoverlege deltar.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • To enhetsledere kartlegger ressurser og mulig omdisponering av personell dersom vi får mange i karantene.
  • Innmeldt bekymring knyttet til studenter i Norge som kommer hjem til jul og som vanligvis jobber som vikarer i høytiden. Dette gjelder også barnehagene. Smittevernlege informerer om at risiko kan reduseres ved testing når de kommer, og avvente testsvar. Smittevernlege ønsker å diskutere dette med de enhetene det gjelder. Som arbeidsgivere kan vi pålegge testing, så det er ingenting formelt i veien for å gjøre dette. Konklusjon: Vi tar inn studenter fra Norge som vikarer i høytiden, og personalavdelingen utarbeider rutine som spres til organisasjonen.Testing med svar pålegges før vikarer starter i arbeid.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Rektorene er fornøyd med at det ikke er utleie på skolene, jfr. bestemmelse i siste møte.
  • Trafikklysmodellen er innarbeidet, må klargjøre hva dette innebærer konkret – eksempelvis rødt nivå: Stenge deler av eller hele skolen/barnehagen i begrenset periode.
 5. Informasjon fra beredskapsleder
  • Karantenehotell – inngått avtale med Kirkenes Snøhotell, Sollia med kapasitet til 65 personer. Avtalen inkluderer overnatting, forpleining, vakthold og transport. Driften er avhengig av at vi styrker denne med personell fra Storskog.
  • Nisseveien (karantenelokale) må ses i sammenheng med karantenehotellet ifht. økonomi.
  • Stadig oppdateringer og revideringer ifht. bestemmelser for reisende. En utfordring ifht. russiske sjøfolk og innkvarteringsmuligheter om bord sett i forhold til kravene.
  • Blålysetatene – en usikkerhet i tjenestene; informasjonsbehov ifht. bl.a. kontakt med smittede/karantenehotell. Dette er svart ut fra smittevernlege, men vi kan ikke gå ut med helseopplysninger, og: Ingen skal gis dårligere helse- eller trygghetstilbud som følge av frykt for mulig smitte.
  • Informasjon til publikum og gjester om karantenehotell – det er vår plikt å informere om dette. Det må etableres rutiner om hvem som informerer om hva og på hvilke kanaler.
 6. Informasjon fra koordinator
  • Smitteoppsporingsteamet «på vent», det jobbes en del med smittevernutstyr og lokaler for å få på plass et 8 måneders lager.
  • Innledet samarbeid med sykehuset ifht. smitteoppsporing, med opplæring av personell fra sykehuset slik at de inngår i smitteoppsporingsteamet etter hvert.
 7. Informasjon fra personalsjef
  • Avtale om hjemmevakt ikke helt sluttført, men arbeides med.
 8. Informasjon fra økonomisjef
  • Rapportering til formannskapet 25. november – 3 finansieringsordninger; ordinært tilskudd, testsenter Storskog og karantenehotell.
 9. Informasjon fra kontorsjef
  • «Bølge 2» - hvordan skal vi kommunisere dette ut?
  • Trafikklysmodellen – ingen innspill ennå, virker å være implementert. Vi har betydelig regional smitte, og er framdeles på gult nivå. Trafikklysmodellen med endringslogg ligger på hjemmesiden og på intranett.