Med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer menes oversikt over helsen på befolkningsnivå, samt positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning. Oversikten omfatter opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, sosiale ulikheter i helse, miljøfaktorer, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand.

Helsetilstand måles med ulike indikatorer, for eksempel forebyggbare sykdommer, trivsel eller mer indirekte mål som sykefravær, trygdeytelser o.l. Positive og negative påvirkningsfaktorer representerer en stor bredde, og er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø.

Følgende kan trekkes frem som eksempel på positive påvirkningsfaktorer i Sør-Varanger:

 • Sør-Varanger er en kommune som preges av vekst, muligheter og positiv utvikling både gjennom økning i reiselivsbedrifter og flere nyetableringer av andre næringer.
 • Etablering av Sør-Varanger utvikling med ansvar for omstillingsprosess og mål om 300 nye private arbeidsplasser
 • Stor bredde, høy aktivitet og stor dugnadsånd i frivillige lag og organisasjoner
 • Tilgang til videregående skole og etablering av Campus Kirkenes / UIT. Nyetablering av lærerutdanning i 2017 og sykepleierutdanning 2018
 • Nærhet og lett tilgang til natur og friluftsliv, idretts- og aktivitetsanlegg
 • Kulturtilbud med stort mangfold og gode muligheter for kulturopplevelser
 • Helsefremmende fokus i kommunale tjenester
 • Høyt inntektsnivå, over landsgjennomsnittet og høyt i Finnmarsksammenheng

Dette er de største utfordringene i Sør-Varanger:

 • Lave skoleprestasjoner i lesing og regning i grunnskolen og frafall i Videregående skole. 
 • Overvekt/fedme et større problem enn i landet som helhet.
 • psykiske symptomer blant ungdom en økende utfordring, og ungdata undersøkelser samt kommunedata fra FHI viser at Sør-Varanger har et større problem enn landet for øvrig selv om psykiske problemer blant unge er økende også på landsbasis. Ungdataundersøkelsen 2016 fra ungdomstrinnet og videregående skole viser at mange unge sliter, særlig unge jenter.
 • Har høyere arbeidsledighet enn resten av landet.

Her finner du folkehelseprofilene for Sør-Varanger

Oversiktsbilde helsetilstand og utfordringsfaktorer 2020-2024 Hoveddokument

Oversiktsbilde helsetilstand og utfordringsfaktorer 2020-2024 Kortversjon