De som er i denne gruppa kan finne det ut på en av to måter:

1. Du kan selv dokumentere sykdom/legemiddelbruk som kvalifiserer til tredje dose

Personer med sykdommer/legemiddelbruk som beskrevet under kan selv ta med journalnotat eller epikrise fra sykehuset som viser at man har en av disse sykdommene, eller resept eller forpakning som viser at man bruker en av legemidlene. Dokumentasjonen må framvises på vaksinasjonsstedet, og du vil få satt vaksinen.

Se liste over sykdommer og medikamenter, og krav til dokumentasjon under.

2. Du får beskjed fra sykehuset om at du får tilbud om tredje dose

Enkelte pasientgrupper vil få beskjed fra UNN om at de kan motta tredje vaksinedose. Husk da å ha med dette brevet, og legitimasjon.

Liste over sykdommer og legemidler som kvalifiserer til dose 3

 

Hvilke sykdommer gjelder dette?

Følgende sykdom gir grunnlag for å få den tredje vaksinedosen:

  • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft-versus- host-sykdom som krever immunsuppresjon   
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt    
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5   
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon   

Hvilke legemidler gjelder dette?

Legemidler på listen under gir grunnlag for å få den tredje vaksinedosen:

Abatacept (Orencia®)  
Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)  
Anakinra (Kineret®)   
Azathioprin (Imurel®)  
Baricitinib (Olumiant®)  
Belimumab (Benlysta®)   
Brodalumab (Kyntheum®)   
Certolizumab pegol (Cimizia®)  
Ciklosporin (Sandimmun®)  
Cortison >100 mg daglig   >1mnd  
Cyclofosfamid (Sendoxan®) *   
Dexametason >= 3 mg daglig   >1mnd  
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)  
Filgotinib (Jyseleca®)   
Fingolimod (Gilenya®)  
Golilumab (Simponi®)  
Guselkumab (Tremfya®)   
Hydrocortison >= 80 mg  daglig  >1mnd  
Iksekizumab (Talz®)  
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®) **  
Leflunomid (Arava®)  
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)  
Metylprednisolon >= 16 mg daglig  >1mnd  
Mykofenolat (Cellcept®)  
Okrelizumab (Ocrevus®)   **, ***
Omalizumab (Xolair®)  
Ozanimod (Zeposia®)  
Prednisolon >= 20 mg daglig    >1mnd  
Rilonacept (Arcalyst®)   
Risankizumab (Skyrizi®)  
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) **, ***  
Secukinumab (Cosentyx®)   
Sulfasalazin (Salazopyrin®)  
Takrolimus (Prograf®)  
Tocilizumab (RoActemra®)  
Tofacitinib (Xeljanz®)  
Upadacitinib (Rinvoq®)  
Ustekinumab (Stelara®)  
Vedolizumab (Entyvio®)  

* Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.   

** Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.   

*** Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.   

Hva kreves av dokumentasjonen?

For notater, journalnotater eller epikriser må det gå fram av epikrisen:

  • Navn på pasient 
  • Navn på sykdommen 
  • Navn på sykehus eller sykehusavdeling 

For legemidler må det være resept, e-resept eller emballasje der navn på pasienten og legemiddelet framgår.

I tillegg må du ha med id-kort.

Hvor lang tid må det være gått siden forrige vaksinedose?

Det må være et intervall på minimum fire uker mellom andre og tredje dose.

Må dokumentasjonen være igjen på vaksinesenteret?

Nei. Vi noterer ned grunnlaget for vaksineringen i journalen. Du beholder papirene.

Hva med andre sykdommer som gir nedsatt immunforsvar?

For dem som har sykdommer eller bruker legemidler som ikke er nevnt over vil sykehuslegene gjøre en individuell vurdering. Dere må da vente på brev fra sykehuset.

Se ellers informasjon på nettsidene til HelseNord: Anbefaler en tredje vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar