Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Tjenesten er med i tiltaksplanen slik at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem. Den som innvilges plass må selv ønske og motta tilbudet.

Tilbudet gis ved Kilden dagsenter i Kirkenes. Kilden dagsenter er åpen 5 dager i uka, hverdagene mellom kl 09.00-14.00.

Tilbudet er behovsprøvd og vedtaket kan gis inntil 5 ganger pr uke. Brukeren blir hentet og bragt tilbake til eget hjem i forbindelse med oppholdet.

Besøksadresse

Telefon

Kilden dagsenter Eldresenteret Kongensgt 10A

40 45 04 63

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Kriterier/vilkår

Hjemmeboende eldre.

Pris for tjenesten

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skattelikning jmf Egenandel for helse- og omsorgstjenester §8. Transport og måltider er inkludert i egenbetalingen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Psykisk.no (Helsedirektoratet)


Pårørende - en ressurs (veileder fra Helsedirektoratet)

 

Lover

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til kommunal klagenemd.