Regulativ for kommunale gebyrer 2023

Den som får utført tjenester etter dette reglement skal betale for tjenesten etter de satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Gebyrer og brukerbetaling skal betales ved forfall. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter enhver tid gjeldende satser. Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Justisdepartementet justerer satsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste krone.

Forsinkelsesrentesatsen vedtas hvert halvår av departementet.

Krav som ikke betales etter første gangs purring overføres til Lindorff for videre innkreving og det påløper ytterligere gebyr etter retningslinjer for inkassosaker.

Næring

Torghandel

Torggebyr vedtas av kommunestyret. Torghandelen skal foregå på Torget ved Samfunnshuset i Kirkenes, og tildeling av plass skal skje skriftlig. 1 torgplass er begrenset til 20 m2 (4x5 m). Ved større behov må det leies flere torgplasser. Salg fra varebil på Torget har øvre grense for last/lengde: 7.500 kg og 7,5 meter.

Torgleien betales ved servicekontoret når tillatelsen hentes. Torgleien skal være betalt før torgplassen inntas. Leien er ikke mva-pliktig i henhold til merverdiavgiftsloven.

http://www.svk.no/leie-av-torg.404227.no.html -Torgforskriften har nærmere bestemmelser om torghandelen.

  Takst Tekst
Torgleie m/strøm 500,- pr.dag
Torgleie u/strøm 400,- pr.dag
Torgleie m/strøm 2 800,- pr.måned

Tilsyn - utsalgssteder for tobakk

Maksimal tillatt sats for tilsynsavgift er regulert i forskrift Registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33. Det foreslås at tilsynsavgiften årlig økes til enhver tid gjeldende maksimalsats, som pr. 01.01.2023 er på kr 5.120,- pr. år.
 

Tilsynsavgift for utsalgssteder for tobakk 5 120,- Pr. år

 

Salgs- og skjenkebevilling

Salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Bevillingsgebyr for salgs- og skjenkebevillinger behandles av servicekontoret og fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Det skal betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Sør-Varanger kommune følger departementets til enhver tid gjeldende satser i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Satsene fastsettes årlig, ved utgangen av året. Satsene er i 2023 som følger:

  Pris Tekst
Salgsbevilling - minimumsavgift 1 760,- Årlig
Skjenkebevilling – minimumsavgift 5 500,- Årlig
Ambulerende skjenkebevilling 400,- Pr. gang
Skjenkebevilling Enkeltanledning 5 500,- Årlig
Skjenkebevilling Enkeltanledning for lag/foreninger 1 760,- Årlig
Kunnskapsprøve - alkoholloven 400,- Pr. avlagt prøve
Kunnskapsprøve - serveringsloven 400,- Pr. avlagt prøve

 

Skjenkebevilling - ambulerende

Type Beløp Enhet
Ambulerende skjenkebevilling 420,- Pr. gang

 

Skjenkebevilling - fast

Type Beløp Enhet
Minimumsavgift 5.800,- Pr. år

 

Salgsbevilling for alkohol

Type Beløp Enhet
Minimumsavgift 1.850,- Pr. år

 

Skjenkebevilling - enkelt anledning for lag og foreninger

Type Beløp Enhet
Enkelt anledning for lag og foreninger 1.850,- Pr. år

 

Skjenkebevilling - enkelt anledning

Type Beløp Enhet
Skjenkebevilling enkeltanledning 5.800,- Pr. år

 

Vielse

Borgerlig vielse er gratis, forutsatt at seremonien skjer på Rådhuset hverdager mellom kl. 11:00 og 14:00. Vielser utover disse tidspunktene faktureres.

Vielser utover fastsatte tidspunkter kr 1 500,-

 

Borgerlig vielse

Type Beløp Enhet
Vielse på Rådhuset hverdager mellom 11 og 14 0,-  
Vielse utenom disse tidspunkter 1.500,-  

 

Scooterløypeavgift

Kommunestyret har i sak 85/20 vedtatt å innføre løypekort for kjøring i snøscooterløypene i Sør-Varanger, med virkning fra sesongen 2020/2021.

Inntektene fra løypekort skal gå til Barentshallene Sør-Varanger KF, som drifter løypenettet.

Tjeneste Pris
Dagskort 80,-
3-dagers kort 160,-
Ukeskort 240,-
Sesongkort 650,-

 

Løypekort - snøscooter

Kommunestyret har i sak 085/20 vedtatt å innføre løypekort for kjøring i snøscooterløypene i Sør-Varanger kommune, med virkning fra sesongen 2020/2021.

Type Beløp Enhet
Dagskort 80,- Pr. dag
3-dagers kort 160,- 3 dager
Ukeskort 240,- 1 uke
Sesongkort 650,- Sesong

 

Kopiering og utskrift

Servicekontoret er behjelpelig med kopiering for kunder (rett kopi).

  Pris Tekst
     
Kopi A4 10,- pr.stk
Kopi A3 15,- pr.stk
Utskrift PC A4 40,- pr.side
Utskrift PC A3 45,- pr.side
     

Kopiering og utskrift - plan- og utviklingsavdelingen

Type Beløp Enhet
Kopi A0 60,- Pr. stk.
Kopi A1 50,- Pr. stk.
Kopi A2 40,- Pr. stk.
Kopi A3 8,- Pr. stk.
Kopi A4 5,- Pr. stk
PC-utskrift A0 110,- Pr. stk.
PC-utskrift A1 60,- Pr. stk.
PC-utskrift A2 45,- Pr. stk.
PC-utskrift A3 35,- Pr. stk.
PC-utskrift A4 30,- Pr. stk.

 

Kopiering og utskrift - servicekontoret

Type Beløp Enhet
Kopi A4 10,- Pr. stk.
Kopi A3 15,- Pr. stk.
Utskrift fra PC A4 40,- Pr. side
Utskrift fra PC A3 45,- Pr. side

 

Tjenester fra plan- og utviklingsavdelingen

Kap. A Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.

Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettingstillatelse og ferdigattest (§ 20-1).

Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75% av først innbetalt søknadsgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12 - 14 gjelder egen regel, se kap. C.2.3.)

Det vil bli sendt faktura. Ved purring vil det påløpe purregebyr etter gjeldende satser. Dersom faktura blir betalt etter forfall vil det beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende staser.

Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven).

A.3 Betalingstidspunkt

Før kommunen utsteder tillatelse eller attest, skal tilhørende gebyr være betalt. Likeså skal oppmålings- og aktuelle tinglysingsgebyr være betalt før det utstedes matrikkelbrev.

For søknadspliktige saker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider skal kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til prinsipp om selvkost, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, fastsette et passende gebyr.

A.5 Fritak for gebyr

A.5.1 Allmennyttige tiltak

For tiltak til allmennyttige formål kan kommunedirektøren gi fritak for gebyrer etter bokstav C, D, G og H.

A.5.2 Solcellepanel

Kommunestyret har innført gebyrfritak for kommunal saksbehandling etter plan- og bygningsloven i saker om installasjon av solcellepanel (KST 249/2022).

A.5.3 Særlige grunner

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

A.6 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre.

A.7 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Forslag til gebyrer for plan- og utviklingsavdelingen for 2023 Side 4 Kap. A Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettingstillatelse og ferdigattest (§ 20-1). Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75% av først innbetalt søknadsgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12 - 14 gjelder egen regel, se kap. C.2.3.) Det vil bli sendt faktura. Ved purring vil det påløpe purregebyr etter gjeldende satser. Dersom faktura blir betalt etter forfall vil det beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende staser. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven). Forslag til gebyrer for plan- og utviklingsavdelingen for 2023 Side 4 Kap. A Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettingstillatelse og ferdigattest (§ 20-1). Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75% av først innbetalt søknadsgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12 - 14 gjelder egen regel, se kap. C.2.3.) Det vil bli sendt faktura. Ved purring vil det påløpe purregebyr etter gjeldende satser. Dersom faktura blir betalt etter forfall vil det beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende staser. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven). Forslag til gebyrer for plan- og utviklingsavdelingen for 2023 Side 4 Kap. A Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettingstillatelse og ferdigattest (§ 20-1). Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75% av først innbetalt søknadsgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12 - 14 gjelder egen regel, se kap. C.2.3.) Det vil bli sendt faktura. Ved purring vil det påløpe purregebyr etter gjeldende satser. Dersom faktura blir betalt etter forfall vil det beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende staser. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven).

Eierseksjonering

Seksjonering av en eiendom - begjæring

Type Beløp Enhet
Seksjonering  7.972,- 1-4 seksjoner
Tillegg 693,- Pr. seksjon

 

Reseksjonering - begjæring

Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt, betales 50 % etter punkt om "Seksjonering av 1-4 seksjoner".

Type Beløp Enhet
Reseksjonering 10.762,- 1-4 seksjoner
Tillegg 797,- Pr. seksjon
Sletting/oppheving av seksjonert sameie 3.189,-  
Tillegg ved befaring 3.189,-  
Makspris 26.308,- Pr. sak

 

Kommunale tomter og grunneiendommer

Avbrutt søknad: 
Ved avbrutt søknad, refunderes 50 % av betalt gebyr. Eventuelt må 50 % av omkostningene betales ved avbrutt søknad.

Ulovlig bruk av kommunal grunn:
Dersom det kommer i stand avtale om bruk i etterhånd, skal det beregnes dobbelt gebyr, avhengig av formålet.

Innløsing av festet tomt til boligformål

I tillegg kommer kostnader til tomt, oppmåling/omregistrering, tinglysing og dokumentavgift.

Type Beløp Enhet
Administrasjonsgebyr 4.709,- Pr. tomt

 

Festeavgift bolig- og næringstomter

Type Beløp Enhet
Boligtomt Skytterhusfjellet 4,80 Pr. m2
Boligtomt Kirkenes med Prestøya 4,20 Pr. m2
Boligtomt Kirkenesnære områder 3,- Pr. m2
Boligtomt distriktene 1,80 Pr. m2
Punktfeste til garasje/naust 1.189,- Pr. tomt
Næringstomt havneområde - grønt 119,- Pr. m2
Næringstomt havnenære områder - orange 89,- Pr. m2
Veitomter - blå 59,- Pr. m2
Forretningstomter sentrum - rød 36,- Pr. m2
Utfylling Prestøya - lilla 30,- Pr. m2
Havneområde Jakobsnes/Bugøynes 30,- Pr. m2
Næringstomt Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng 30,- Pr. m2
Punktfeste til nett-/trafostasjoner o.l. 2.000,- Pr. tomt

 

Tomtesøknader - behandling

Gebyrer for politisk behandling av bolig- eller næringstomt gjelder ikke dispensasjons-/delingssaker.

Type Beløp Enhet
Boligtomt i regulert område 3.792,- Pr. tomt
Boligtomt i ikke-regulert område 5.939,- Pr. tomt
Næringstomt i regulert område 5.891,- Pr. tomt
Næringstomt i ikke-regulert område 7.010,- Pr. tomt
Tilleggstomt bolig  4.188,- Pr. tomt
Tilleggstomt næring 6.792,- Pr. tomt
Politisk behandling boligtomt 3.792,- Pr. tomt
Politisk behandling næringstomt 6.507,- Pr. tomt

 

Punktfeste og festekontrakt

Type Beløp Enhet
Naust, garasjer, annet 3.253,- Pr. punktfeste
Utarbeidelse av festekontrakt/tilleggsavtale om forlenging 2.253,- Pr. kontrakt
Bekreftet kopi av festekontrakt 373,- Pr. kontrakt

 

Meglerpakke

Meglerpakken inneholder kopi av festekontrakt/matrikkelbrev, kart, tegninger, planer etc.

Type Beløp Enhet
Meglerpakke 2.693,- Pr. eiendom

 

Pantobligasjon - samtykke

Type Beløp Enhet
Samtykke 1.560,- Pr. pantobligasjon

 

Jord- og konsesjonslovgivningen - saksbehandling

Satsene er satt med grunnlag i forskrift av 14.12.2011 og indeksreguleres ikke, men Landbruksdepartementet tar sikte på å justere gebyrsatsene regelmessig, for eksempel hvert 5. år.

Konsesjons- og delingssøknad

Det skal ikke betales gebyr når nære slektninger eller odelsberettigede søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.

Type Beløp Enhet
Konsesjon for tilleggsareal til jordbruksdrift 2.500,- Pr. søknad
Andre konsesjonssøknader 5.000,- Pr. søknad
Delingssamtykke etter jordlovens § 12 2.000,- Pr. søknad

 

Opsjonsrettigheter bolig- og næringstomter

Type Beløp Enhet
Ferdigregulert boligtomt - depositum 19.080,- Pr. tomt for 1 år
Ferdigregulert boligtomt - depositum 27.960,- Pr. tomt for 2 år
Forlenget byggefrist - gebyr 1.473,- Pr. tomt pr. mnd.
Frasigelse av opsjon - gebyr 1.473,- Pr. tomt pr. mnd. etter første mnd.
Utbyggingsområde - 50 % av gjeldende festeavgift *1 19.080,- Minimumsavgift
Næringstomt - 50 % av gjeldende festeavgift 19.080,- MInimumsavgift
Næringstomt - behandling av opsjonssøknad *2 5.879,- Pr. tomt
Næringstomt - forlengelse av opsjon 5.879,- Pr. tomt

*1: For større områder avsatt til bolig i plan, men med krav om detaljregulering. Tilbakebetales ikke ved byggestart, da dette anses som betaling for tilsagnet på retten til området.

*2: Tilbakebetales ikke ved byggestart, da dette anses som betaling for tilsagnet på retten til området.

Utslippstillatelse

Med hjemmel i forurensningslovens § 52 a)

Type Beløp Enhet
Søknad om utslippstillatelse 3.297,- Pr. søknad

 

Parkering - frikjøp

Frikjøp av parkeringsplasser jfr. parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 3.1.9, vedlegg 2, vedtatt 14.02.18.

Type Beløp Enhet
Frikjøpsgebyr 150.000,- Pr. parkeringsplass

 

Tjenester som skal betales etter medgått tid

For begyr som skal beregnes etter medgått tid, jfr. regulativet, brukes en timesats, med unntak av timesatser for arbeider etter matrikkelloven.

Type Enhet Pris
Gebyrer som skal beregnes etter medgått tid 935,- Pr. time

 

Kart (arbeider etter plan- og bygningslovens § 33-1)

Digital kopi

For kopi av digital kartbase levert på digital form (minnebrikke, DC, e-post) beregnes gebyr etter priskalkulator hos www.statkart.no under GEOVEKST.

Eiendomsoppgave med kartvedlegg

For utarbeiding av eiendomsoppgave og tilhørende kopi av kommunalt kart som viser beliggenheten til aktuelle eiendommer, og som ikke gjelder tjenester som skal dekkes ved produktene 

- Situasjonskart - en eiendom/bruksenhet med naboer

- Forenklet situasjonskart (uten planinformasjon) - en eiendom/bruksenhet med naboer

- Kart med eiendomsoversikt - flere eiendommer

 

skal gebyr beregnes etter medgått tid, jfr. pkt. om tjenester som skal betales etter medgått tid.

Type Beløp Enhet
Eiendomsoppgave med kartvedlegg, min. 1 time 935,- Pr. time

 

Analog kopi/papirkopi

For analog kopi på målholdig transparent materiale og en papirkopi av grunnkartbasen.

Hvor grunnkartet blir supplert med informasjon om nedgravde ledninger, skal det betales 5 % tillegg for hvert av temaene

- V/A

- El-kabler

- Signalkabler (tele/TV)

Hvor det bare blir levert papirkopi, skal det betales 50 % av gebyret i tabellen for det første eksemplaret.

FKB standard: Felles kartdatabase-standardene er definert i SOSI-standarden (samordna opplegg for stadfesta informasjon).

- FKB-B tilsvarer kommunale tekniske kart i M =1:1 000.

- FKB-C tilsvarer økonomiske kartverk i M=1.5 000

- FKB-D tilsvarer Norge i M=1:50 000

Type Beløp Enhet
FKB A4 30,- Pr. stk.
FKB A3 35,- Pr. stk.
FKB A2 50,- Pr. stk.
FKB A1 110,- Pr. stk.
FKB A0 210,- Pr. stk.
Tilleggskopi A4 5,- Pr. stk.
Tilleggskopi A3 10,- Pr. stk.
Tilleggskopi A2 40,- Pr. stk.
Tilleggskopi A1 50,-  Pr. stk.
Tilleggskopi A0 60,- Pr. stk.
     

 

Hvor det bare blir levert papirkopi, skal det betales 50 % av gebyret i ovenstående tabell for det første eksemplaret. For tilleggskopier skal det betales for

A4: 5,- pr. kopi

A3: 10,- pr. kopi

A2: 30,- pr. kopi

A1: 40,- pr. kopi

A0: 50,- pr. kopi

Kart med eiendomsoversikt - flere eiendommer

Kart til planlegging, prosjektering og dokumentasjonsarbeid over område med flere eiendommer beregnes gebyr etter medgått tid, jfr. pkt. om tjenester som skal betales etter medgått tid. Minstegebyr 1 time.

Type Beløp Enhet
Gebyr som skal beregnes etter medgått tid, min. 1 time 935,- Pr. time

 

Situasjonskart

Datert og signert kartutsnitt i A4 i samsvar med gjeldende standard og bestilling som tilfredsstiller krav for prosjektering og søknad om byggetiltak. Vedlagt nabooversikt og utsnitt av gjeldende reguleringsplan med bestemmelser.

Type  Beløp Enhet
Situasjonskart 1.200,- Pr. eiendom

 

Forenklet situasjonskart

Forenklet situasjonskart (uten planinformasjon) - en eiendom/bruksenhet med naboer:

Datert og signert kartutsnitt i A4 i samsvar med gjeldende standard og bestilling som tilfredsstiller krav for prosjektering og søknad om byggetiltak. Vedlagt nabooversikt.

Type Beløp Enhet
Forenklet situasjonskart 600,- Pr. eiendom

 

Plansaker

Planavklaringsmøte med referat, etter plan- og bygningsloven kap. 12

Type Pris Enhet
Enkel sak 4.881,- Pr. plan
Middels tung sak 7.056,- Pr. plan
Komplisert sak 9.736,- Pr. plan

 

Forhåndsvurdering og planinitiativ etter plan- og bygningsloven kap. 12

Type Beløp Enhet
Forhåndsvurdering 20.173,- Pr. plan
Planinitiativ etter pbl § 12-8 9.761,- Pr. plan

 

Mindre endring etter pbl. § 12-14 andre og tredje ledd

Type Beløp Enhet
Mindre endring 22.155,- Pr. plan

 

Reguleringsplan - privat forslag

Gjelder detaljregulering eller endringer av en slik plan etter plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-4.

Maksimumsgebyr for plansaker er ikke inkludert behandling av planprogram og konsekvensutredning. Der hvor en plan inneholder punktfeste, regnes hvert å utgjøre et areal på 1.000 m2.

Plan- og utviklingssjefen avgjør hva som er enkel, middels eller komplisert sak.

Det betales ikke arealgebyr for planutkast eller del av planutkast som omfatter vernehensyn, friområder, landbruksområder, kommunale bygge- og anleggsområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.

Sør-Varanger kommune krever i medhold av plan- og bygningslovens § 2-1 med kart- og planforskrift at planforslag leveres i digital form.

Regelen forutsetter at planens kartdata er i SOSI-kodet form. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en "offentlig" plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjonen, skal det betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.

Det skal betales fullt gebyr selv om forslagsstilleren trekker saken. Dersom det faste utvalg for plansaker ved sin første gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster forslaget, skal 50 % av gebyret tilbakebetales.

Dersom det faste utvalg for plansaker ved senere behandling forkaster forslaget, skal det betales fullt gebyr.

Ønsker kommunen at planområdet utvides, skal det kun betales arealgebyr for den del som søker ønsker å regulere. Framsetter kommunedirektøren et alternativt forslag til det innsendte utkastet, og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel dersom det gir vesentlig redusert utbyggingspotensiale/-areal i forhold til det private forslaget. 

Type Beløp Enhet
Enkel sak 41.871,- Basisgebyr
Middels tung sak 61.573,- Basisgebyr
Komplisert sak 71.612,- Basisgebyr
Arealgebyr inntil 5.000 m2, enkel sak 257,- Pr. 100 m2
Arealgebyr inntil 5.000 m2, middels tung sak 274,- Pr. 100 m2
Arealgebyr inntil 5.000 m2, komplisert sak 291,- Pr. 100 m2
Arealgebyr over 5.000 m2, enkel sak 137,- Pr. 100 m2
Arealgebyr over 5.000 m2, middels tung sak 171,- Pr. 100 m2
Arealgebyr over 5.000 m2, komplisert sak 188,- Pr. 100 m2
Bearbeiding, alle saker 935,- Etter medgått tid, pr. time
Maksimumsgebyr for plansaker 137.000,- Pr. sak

 

Planprogram

Om planforslaget også omfatter planprogram til behandling, skal det betales et tilleggsgebyr.

Type Beløp Enhet
Tilleggsgebyr 59.407,- Pr. planprogram

 

Konsekvensutredning

Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven), betales et gebyr etter medgått tid, og utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.

Type Beløp Enhet
Basisgebyr 69.236,- Pr. godkjenning

 

Bygge- og delingssaker

Tiltak uten ansvarsrett - søknad

Følgende tiltak er unntatt fra reglene i § 20-3:

a. mindre tiltak på bebygd eiendom
b. alminnelige driftsbygninger i landbruket
c. midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
d. opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m
e. andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

Ved søknad om flere mindre tiltak på samme søknad, gebyrlegges ett tiltak. Dersom tiltakshaver innen 3 år sender revidert søknad, som medfører at offentlig kart eller register skal ajourføres, skal det betales tilleggsgebyr tilsvarende 25 % av "Sak som krever oppdatering av offentlig kart eller register".  

Type Beløp Enhet
Sak som krever oppdatering av off. kart eller register 4.037,- Pr. sak
Sak som ikke krever oppdatering av off. kart eller register 2.523,- Pr. sak
Søknad om tiltak som er avhengig av tillatelse/utt./samtykke fra annen off. myndighet 4.037,- Pr. sak

 

Forhåndskonferanse

Plan- og bygningslovens § 21-1:

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Andre berørte kan også innkalles. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene.

Type Beløp Enhet
Søknadspliktige tiltak, pbl § 20-4 2.018,- Pr. tiltak
Søknadspliktige tiltak, pbl § 20-3 3.027,- Pr. tiltak
     

 

Godkjenning av foretak mv. for ansvarsrett

Type Beløp Enhet
Behandling av søknad om ansvarsrett 3.981,- Pr. foretak som ikke kan erklære ansv.
Selvbygger 505,- Pr. søknad

 

Dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap. 19

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr for "Søknad om tiltak uten ansvarsrett" og "Søknadspliktige tiltak" for hvert forhold som krever dispensasjon.

Type Beløp Enhet
Søknad som krever høring 19.454,- Pr. søknad
Søknad som ikke krever høring 11.569,- Pr. søknad
Dispensasjon fra teknisk forskrift 6.497,- Pr. søknad

 

Søknadspliktige tiltak

Som søknadspliktige tiltak regnes etter plan- og bygningslovens § 20-1:

Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov:

a. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
b. vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a
c. fasadeendring
d. varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a
e. riving av tiltak som nevnt i bokstav a
f. oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
g. oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger
h. oppføring av innhegning mot veg
i. plassering av skilt- og reklameinnretninger
j. plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k. vesentlig terrenginngrep
l. anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
m. opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova
n. hovedombygging.

Oppregningen av tiltak i pristabellen er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter.

Hvor det i pristabellen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på preaksepterte løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr. 

Type Beløp Enhet
Boligbygning tiltaksklasse 1 16.146,- Pr. bolig og grunnbeløp hvis flere bruksenh.
Boligbygning tiltaksklasse 2/3 19.174,- Pr. bolig og grunnbeløp hvis flere bruksenh.
Ekstra utleieenhet 8.073,- Pr. enhet (egen bruksenhet)
Boligbygg med flere enheter 8.073,- Pr. enhet (flere selvstendige bolig/bruksenh.)
Selvstendig boligenhet i bygg med annet formål 8.073,- Pr. bolig/bruksenhet

 

Rammetillatelse

Ved søknad om rammetillatelse gebyrlegges 50 % av tiltakets gebyrsats. 

Ved igangsettingstillatelse gebyrlegges resterende 50 % av tiltakets gebyrsats.

Type Beløp Enhet
Igangsett.tillatelse fra og med tillatelse 1 4.037,- Pr. søknad
Midlertidig brukstillatelse, forestås av tiltakshaver (20-4) 1.514,- Pr. søknad
Midlertidig brukstillatelse med krav om ansvarlig foretak (20-3) 3.027,- Pr. søknad

 

Andre kategorier bygg/bruksendring

Prisene gjelder alle andre kategorier nybygg, tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel bygning/konstruksjon/anlegg/kai o.l., inkludert bruksendring og ombygging.

Gebyrlegging skjer etter bruksareal (BRA).

Type Beløp Enhet
Inntil 50 m2 5.571,- Pr. kategori
50 - 100 m2 7.949,- Pr. kategori
100 - 200 m2 12.372,- Pr. kategori
200 - 400 m2 19.865,- Pr. kategori
400 - 600 m2 30.205,- Pr. kategori
Over 600 m2 7.949,- Pr. ekstra 200 m2
Bruksendring gamme til fritidsbygg (komm.plan § 7.2.3 a) 8.986,- Pr. søknad
Lagerhall og rene lagerbygg over 200 m2   50 % reduksjon i gebyr

 

Fasadeendring etter pbl § 20-1 c)

Type Beløp Enhet
Tiltak som kan forestås av tiltakshaver 3.981,- Pr. søknad
Tiltak med krav om ansvarlige foretak 6.221,- Pr. søknad

 

Riving av bygg, konstruksjon eller anlegg

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e). Inkluderer oppdatering i matrikkel.

Ved større og kompliserte prosjekt/tiltak gebyrlegges etter medgått tid, jfr. punkt om timepris.

Type Beløp Enhet
Rive bygning, jfr. pbl § 20-4 3.981,- Pr. bygg
Fast pris 100 - 300 m2 5.091,- Pr. bygg
Fast pris over 300 m2 7.520,- Pr. bygg
     

 

Oppføring, endring, reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Jfr. plan- og bygningslovens § 20-1 f)

Type Beløp Enhet
Fast pris 3.950,- Pr. tiltak

 

Sammenføyning av bruksenheter i bolig

Jfr. plan- og bygningslovens § 20-1 g)

Type Beløp Enhet
Fast pris 2.392,- Pr. tiltak

 

Oppføring av innhegning mot vei

Jfr. plan- og bygningslovens § 20-1 h).

Type Beløp Enhet
Fast pris 3.027,- Pr. tiltak

 

Oppføring av skilt eller reklameinnretning

Jfr. plan- og bygningslovens § 20-1 i).

Hvor tiltak inngår i søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1 a), skal det ikke kreves gebyr.

 

Type Beløp Enhet
Tiltak som kan forestås av tiltakshaver 3.981,- Pr. tiltak
Tiltak med krav om ansvarlige foretak 3.349,- Pr. tiltak
For tilleggsskilt i samme sak og skilt i samsvar med godkjent plan   Pr. skilt

 

Delingssøknad

Gjelder plan- og bygningslovens § 20-1 m)

Type Beløp Enhet
Deling av grunneiendom (privat eller statsgrunn) 5.046,- Pr. søknad
Delingssøknad med mer enn en arealenhet - tillegg 505,- Pr. enhet utover en

 

Vesentlige terrenginngrep

Gjelder plan- og bygningslovens § 20-1 k).

I tillegg til gebyret, kan kommunen for større, tidkrevende anlegg kreve et tillegg etter medgått tid, jfr. timepris for tjenester som skal betales etter medgått tid. 

Type Beløp Enhet
Vesentlig terrenginngrep 23.715,- Pr. søknad

 

Konstruksjon og anlegg

Gjelder plan- og bygningslovens § 20-1 a).

For enkle byggverk og konstruksjoner som er del av et anlegg og som inngår i tiltakssøknaden, f.eks. kiosk, enkle byggverk for renseanlegg, damhus, master o.l. er disse delene av tiltaket medregnet i gebyrer opplistet i pristabellen. 

For større byggverk som inngår i et anlegg, skal det i tillegg til gebyr opplistet i pristabellen, også betales gebyr etter bestemmelsene i "Oppføring av bygning". 

I tillegg kan kommunen, for større tidkrevende anlegg, kreve et tillegg etter medgått tid, jfr. bestemmelse om tjenester som skal betales etter medgått tid/timepris.

Tiltakshaver skal refundere kommunens utlegg til fagkyndig bistand, jfr. plan- og bygningslovens § 29-9.

Type Beløp Enhet
Minstegebyr 8.073,- Pr. søknad

 

Andre tiltak som krever søknad

Gjelder plan- og bygningslovens § 20-1 a) og 20-1 l):

 • Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, vernevoll/-grop, molo, flytebrygge o.l.
 • Veger med tilhørende innretninger
 • Damanlegg, basseng, brønn o.l.
 • Røranlegg (vann, avløp, olje, gass). El-, TV- og signalanlegg over, på og under jordoverflaten for inntil en km traselengde

Herunder også saksbehandling av søknad om utslippstillatelse i henhold til forurensningsloven med forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Type Beløp Enhet
Behandlingsgebyr 8.073,- Pr. kategori

 

Mangelfull søknad

Mangelfulle søknader som utløser skriftlige henvendelser blir gebyrlagt.

Type Beløp Enhet
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 3.027,- Pr. søknad
Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 1.514,- Pr. søknad

 

Midlertidig brukstillatelse

Type Beløp Enhet
Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 1.185,- Pr. søknad
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 3.456,- Pr. søknad

 

Søknad som krever høring

Gebyret gjelder ikke for saker etter plan- og bygningslovens kap. 12 (reguleringsplan) og 19 (dispensasjon).

Type Beløp Enhet
Gebyr 771,- Pr. høringsbrev

 

Sesongavhengig prisreduksjon

Sør-Varanger kommune ønsker å få spredt søknadsmengden utover hele året. I den forbindelse, vil det i perioden 1. november - 1. februar bli gitt 35 % reduksjon av byggesaksgebyr for følgende søknadstyper: 

 • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-3 (med krav om ansvarlige foretak), som kommer inn under kategorien "enkle tiltak". Dette vil si søknader som er i tråd med plan, hvor det ikke foreligger innsigelser til søknaden fra berørte naboer/gjenboere, saker som ikke må avklares med annen berørt fagmyndighet - og at søknaden er komplett. Gebyrreduksjonen omfatter ikke søknad om rammetillatelse og søknader om fravik fra teknisk forskrift.
 • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-4 (tiltak som kan forestås av tiltakshaver). Eksempler på dette er tilbygg på inntil 50 m2, oppføring av garasje og uthus mv. Det forutsettes at berørte naboer/gjenboere gir sitt samtykke til tiltaket, og at søknaden er komplett.

Endringer i søknad eller avviksbehandling

Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert søknad gebyrlegges.

For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens kontroll, gebyrlegges hvert enkelt avvik.

Type Beløp Enhet
Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak - avvik 5.550,- Pr. endring
Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver - avvik 3.207,- Pr. endring
Avviksbehandling 4.451,- Pr. avvik

 

Oppmålingssaker

Frister:
Fristene som fremgår av matrikkelforksriftens § 18, gjelder ikke for tidsrommet 1. november - 1. mai (vil fremkomme som eget vedtak).

Betalingstidspunkt:
For tinglysingspliktig arbeid, skal gebyr innkreves før tinglysing. For ikke-tinglysingspliktig arbeid, kan gebyr innkreves før arbeidet igangsettes. Kommunen krever inn de tinglysingsgebyr og dokumentavgifter som utløses i sakene.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Timesatser beregnes ut fra 

Type Beløp Enhet
Areal fra 0-500 m2 19.550,-  
Fra 501-2000 m2 24.112,-  
Fra 2001 m2  1.955,- Pr. påbegynt dekar
Over 5000 m2 etter medgått tid (minstegebyr) 31.932,- Timesatser
Tillegg pr. usikre grensepunkt som må klarlegges 1.500,- Pr. grensepunkt

 

Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet

Ved samtidig fradeling av flere tomter på samme eiendom, er gebyret 70 % av pristabellen fra og med tomt nr. 2.

Type Beløp Enhet
Areal fra 0-500 m2 9.171,-  
Fra 501-1000 m2 15.740,-  
Fra 1001 m2 1.955,- Pr. påbegynt dekar

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Type Beløp Enhet
Areal fra 0-500 m2 20.202,-  
Fra 501-2000 m2 24.112,-  
Fra 2001 m2 1.955,- Pr. påbegynt dekar
Over 5000 m2 etter medgått tid (minstegebyr) 32.584,- Timepris

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Type Beløp Enhet
Areal fra 0-250 m2 11.828,-  
Fra 251-2000 m2 15.825,-  
Fra 2001 m2 1.955,- Pr. påbegynt dekar
Areal over 5000 m2 etter medgått tid (minstegebyr) 28.674,- Timesatser

 

Oppmåling av anleggseiendom

Type Beløp Enhet
Volum fra 0-2000 m3 16.314,-  
Fra 2001 m3 1.955,- Pr. påbegynt 1000 m3
5000 m3 etter medgått tid (minstesats) 28.674,- Timesatser

 

Registrering av jordsameie

Type Beløp Enhet
Registrering av eksisterende jordsameie (minstesats) 11.730,- Etter medgått tid (timesats)
     

 

 

Punktfeste

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65 % gebyr.

Type Beløp Enhet
Gebyr 11.221,- Pr. punktfeste
     

 

Matrikkelenhet

Gjelder oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med punkt om "Oppretting av grunneiendom og festegrunn" og "Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet" innen fristen på 3 år.

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre, endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsen i pristabell.

 

Type Beløp Enhet
Opprettelse av matrikkelenhet 5.220,- Pr. enhet

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
Ved gebyr for grensejustering, kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den minste eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål, kan arealklasser gjelde.

Anleggseiendom:
For anleggseiendom, kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum. Maksimalgrensen er satt til 1000 m2.

 

Type Beløp Enhet
Areal fra 0-250 m2 6.365,-  
Fra 251-500 m2 10.386,-  
Tillegg pr. usikre grensepunkt som må klarlegges 1.500,- Pr. grensepunkt
Anleggseiendom - areal fra 0-250 m2 7.251,-  
Anleggseiendom - areal fra 251-1000 m2 10.854,-  

 

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:
Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift, som kommer i tillegg til gebyr i pristabellen.

Arealoverføring til vei- og jernbaneformål er unntatt tinglysing.

 

Anleggseiendom:
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Type Beløp Enhet
Areal fra 0-250 m2 16.944,-  
Fra 251 m2-500 m2 21.505,-  
Gebyrøkning 1.955,- Pr. nytt påbegynt 500 m2
Tillegg pr. usikre grensepunkt som må klarlegges 1.500,- Pr. grensepunkt
Anleggseiendom - volum fra 0-250 m3 16.944,-  
Anleggseiendom - volum fra 251-500 m3 21.505,-  
Gebyrøkning 1.955,- Pr. nytt påbegynt 500 m3

 

Grense: Klarlegging av eksisterende grense

Type Beløp Enhet
Klarlegging av eksisterende grense der 
grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
3.910,- Inntil 2 punkt
For overskytende grensepunkter 514,- Pr. punkt
Klarlegging der grense ikke tidligere er koordinatbestemt/
klarlegging av rettigheter
9.775,- Inntil 2 punkt
For overskytende grensepunkter 514,- Pr. punkt

 

Festetomt: Innløsing

Type Beløp Enhet
Innløsing 4.562,- Pr. feste

 

Privat grenseavtale

Billigste avtale for rekvirent velges, alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (timesatser).

Type Beløp Enhet
Inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 3.910,-  
For hvert nytt punkt eller pågebynt 100 m grense 514,-  

 

Matrikkelbrev - utstedelse

Type Beløp Enhet
Inntil 10 sider 329,- Pr. brev
Over 10 sider 607,- Pr. brev

 

Landbruksarealer eller areal til allmennyttige formål

For matrikkelarbeid som medfører oppmålingsforretning til landbruks-, allmenne fritidsformål eller andre allmennyttige formål, fastsettes gebyret etter medgått tid (timesatser).

Type Beløp Enhet
Minstegebyr 16.292,-  

 

Timesatser

Type Beløp Enhet
Landmåler 1.265,- Pr. time
Målelag 1.911,- Pr. time

 

Eierseksjonering

Tildeling av kommunale tomter og grunneiendommer

Utslippstillatelse

Jord- og konsesjonslovgivningen

Frikjøp parkeringsplasser

Tekniske tjenester

Sør-Varanger kommune beregner kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste, skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.

Sør-Varanger kommune beregner kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 

Gebyrgrunnlag for vann- og avløp, slam, renovasjon og feiing:
Selvkostberegningene baserer seg på føringer i gjeldende regelverk for fastsetting av kommunale avgifter.

Gebyrgrunnlaget består av følgende hovedkomponenter:
a. Driftskostnader
b. Kapitalkostnader
c. Indirekte kostnader, vann- og avløpsandel av kommunens felleskostnader.

Følgende avskrivningsperioder benyttes: 
5 år: kontormaskiner og lignede
10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.

20 år: Tekniske anlegg, renseanlegg, pumpestasjoner og lignede

40 år: Ledningsanlegg

50 år: Bygg

 

Rentesatsen for en gjennomsnitts 5 års Swaprente, kalkyerenten anslås til å bli 3,9% i 2023.

 

Det er planlagt opptak av lån til investering av vann- og avløpsanlegg av kr 3 500 000 til vann og 2 500 000 til avløpsanlegg i 2023.

Vedlikeholdsplan

 • 10.000.000 Tunellveien 340 m VA
 • 8.400.000 Langfjordveien 320 m VA
 • 3.700.000 Innsnevring Førstevann/Pasvikveien avløp
 • 550.000 Varebil
 • 1000.000 Vannmålere, denne vil løpe i tre år. Til sammen 3 millioner
 • 230. 000 ATV 6x6

Årlig investering av 6 millioner brukes på ny avløpsledning Sandneskrysset, og ny flomberegning og revisjon av dammer pålagt av NVE.

Vanngebyr

Årsgebyret for vann i Sør-Varanger kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2023 foreslås satt til kr 930 og forbruksgebyret lik 16,76 kr/m³

 

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 6,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 668 000 kroner. Dette som følge av planlagte investeringer som krever prosjektledelse blant annet. Kapitalkostnadene utgjør 30,3 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,3 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer.

Avløpsgebyr

Årsgebyret for avløp i Sør-Varanger kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2023 foreslås satt lik kr 1 109 og forbruksgebyret lik 14,20 kr/m³.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 6,6 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 612 000 kroner. Dette som følge av planlagte investeringer som krever prosjektledelse blant annet. Kapitalkostnadene utgjør 41,0 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,7 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer.

Renovasjon

Det foreslås å sette normalgebyret (''standardgebyret'') for renovasjon i 2023 til 2 724 kroner. Dette er en endring på - 27,8 % fra 2022 til 2023.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker meds med omtrent 556 000 kroner.

Slamtømming

Det foreslås å sette normalgebyret (''standardgebyret'') for slamtømming i 2023 til 2 943 kroner. Dette er en endring på -2,9 % fra 2022 til 2023.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 4 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 64 000.

Feiing

Det foreslås å sette normalgebyret (''standardgebyret'') for feiing i 2023 til 295 kroner. Dette er en endring på -39% fra 2022 til 2023.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostadene å øke med 2,7%, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 28 000 kroner.

Flere av satsene øker fra 2021 til 2022 som følge av nødvendig bruk av fond i 2021. For budsjett 2022 er man tilbake på 2020-nivå. 

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming

Sør-Varanger kommune beregner kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 

Gebyrgrunnlag for vann- og avløp, slam, renovasjon og feiing:
Selvkostberegningene baserer seg på føringer i gjeldende regelverk for fastsetting av kommunale avgifter.

Gebyrgrunnlaget består av følgende hovedkomponenter:
a. Driftskostnader
b. Kapitalkostnader
c. Indirekte kostnader, vann- og avløpsandel av kommunens felleskostnader.

Følgende avskrivningsperioder benyttes: 
5 år: kontormaskiner og lignede
10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.

20 år: Tekniske anlegg, renseanlegg, pumpestasjoner og lignede

40 år: Ledningsanlegg

50 år: Bygg

 

 

 

Slamtømming

Type Beløp Enhet
Normalgebyr 3.175,- Pr. abonnent

 

Vannavgift

Type Beløp Enhet
Abonnementsgebyr 930,- Pr. abonnent
Årsgebyr ved 150 m3 årlig forbruk 3.444,-  

 

Avløpsgebyr

Type Beløp Enhet
Abonnementsgebyr 1.109,- Pr. abonnent
Årsgebyr ved 150 m3 årlig forbruk 3.239,- Pr. år

 

Renovasjonsgebyr

Type Beløp Enhet
Normalgebyr 2.914,- Pr. abonnent

 

110-sentralen for Finnmark

110-sentralen for Finnmark tilbyr tilknytning av brannalarm og sprinkleranlegg til alarmsentralen. Tilkobling av alarmanlegget bidrar til rask respons på alarmen.

Tjeneste Beskrivelse Pris Grunnlag
Tilknytning til alarmsentral Nye kunder 1 650,- pr. kunde
Årlig sats for alarmsensor nr. 1 Gjelder for første sensor 5 785,- pr. kunde
Årlig sats for alarmsensor Fra nr. 2 1 700,- pr. kunde
Tilkobling andre sensorer Eks. heisalarmsenson og tekniske alarmer for bygg som er uten brannalarmtilknytning til 110-sentralen 3 250,- pr. sensor
Unødvendig utrykning For lokalt brannvesen 6 250,- Pr. utrykning

 

Alarmsentral - tilknytning

Type Beløp Enhet
Tilknytning til alarmsentral, nye kunder 1.650,- Pr. kunde

 

Alarmsensor

Type Enhet Beløp
Sats for sensor nr. 1 5.785,- Pr. kunde pr. år
Sats for alarmsensor 1.700,- Pr. år
Tilkobling andre sensorer (eks. heisalarm og tekniske alarmer for bygg uten brannalarmtilknytning til 110-sentralen) 3.250,- Pr. sensor
Unødvendig utrykning for lokalt brannvesen 6.250,- Pr. utrykn.

Prisen er eks. mva.

Brannvesenet

Sør-Varanger brannvesen tilbyr utførelse av tjenester, utleie og salg av materiell som er ikke lovpålagt. Vilkår og priser fastsettes med hjemmel i Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) (§ 28) og Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (§ 9-2) og LOV 17. juni 2022 nr. 65 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) (§ 47).

 

 

Mannskapsbil/tankvogn

Type Beløp Enhet
Mannskapsbil/tankvogn med sjåfør, min. 3 timer 1.578,- Pr. time
Vannfylling med tankvogn, med bil og sjåfør 1.578,- Pr. time
Vann minstepris 750,-  

 

Feiing

Type Beløp Enhet
Feiing av pipe, ekstra tilsyn 568,- Pr. gang
Fresing av pipe 568,- Pr. gang
Feiegebyr (normalgebyr) 341,- Pr. år

 

Saksbehandling etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Type Beløp Enhet
Gebyr for behandling av søknad og første tilsyn 1.900,- Pr. tillatelse
Fornyelse av tillatelse 565,- Pr. tillatelse
Ufullstendig søknad - tilleggsgebyr 650,- Pr. tillatelse

Alle priser er eks. mva.

Kurs og undervisning

Type Beløp Enhet
Kurs og undervisning maks. 10 deltakere 6.500,- Inntil 3 timer
Pr. deltaker utover 10 650,- Pr. deltaker

 

Mannskapsutleie

Type Beløp Enhet
Utleie av mannskap, min. 3 timer 962,- Pr. time
Instruktør ved øvelser 962,- Pr. time

 

Utstyrsutleie

Type Beløp Enhet
Motorsprøyte/vannpumpe, min. 3 timer 429,- Pr. driftstime
Brannslanger 25 m. 350,-  Pr. slange pr. dag
Grenrør/stender/strålerør 150,- Pr. enhet pr. dag
Utleiepakke for spyling 2.600,- Pr. dag
Røykmaskin 530,- Pr. dag
Brannslokningsapparat, leie 110,- Pr. døgn

 

Arbeidsvarsling og skiltplaner for kommunale veier

 1. Behandling av arbeidsvarsling kr 2.500,-
 2. Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner/skiltplaner der dette avtales utført av kommunen, kr 1.500,- pr. time, minimum kr 2.500,-.
 3. Offentlig trafikkskilting, herunder oppmerking eller lyssignal, når skiltingen er gjort av kommunen av hensyn til noen bestemt persons interesse. Med person menes her også foretak, organisasjon o.l., kr 1500,- pr. time, minimum kr 2.500,-

Offentlig trafikkskilting

Offentlig trafikkskilting, herunder oppmerking eller lyssignal, når skiltingen er gjort av kommunen av hensyn til noen bestemt persons interesse. Med person menes her også foretak, organisasjon o.l.

Type Beløp Enhet
Offentlig trafikkskilting 1.500,- (minimum 2.500,-) Pr. time

Arbeidsvarsling - behandling

Type Beløp Enhet
Behandling av arbeidsvarsling 2.500,- Pr. gang

 

Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner

Type Beløp Enhet
Utarbeidelse av arbeidsvarslings-/skiltplaner av kommunen 1.500,- (minimum 2.500,-) Pr. time

 

Gravetillatelse

Før graving skal gravetillatelse innhentes. Gravemelding sikrer at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger etc.blir anvist slik at graving kan skje på en tryggest mulig måte. Søknad om gravetillatelse belastes med et behandlingsgebyr som aksepteres av søker ved innsendelse av søknaden. Gebyret faktureres fortløpende.

 

Graving utenom kommunal vei/plasser
Type Beløp Enhet
Graving utenom kommunal vei/plasser 1.200,- Pr. søknad

 

Graving på kommunal vei/plasser - garantistillelse
Type Beløp Enhet
Garantistillelse ved graving på kommunal vei/plasser 50.000,- Bankgaranti

 

Graving på kommunal vei/plasser
Type Beløp Enhet
Graving på kommunal vei/plasser 2.700,- Pr. søknad

 

Generelle bestemmelser

Den som får utført tjenester etter dette reglement skal betale for tjenesten etter de satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Gebyr/brukerbetaling skal betales ved forfall. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter enhver tids gjeldende satser. Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Justisdepartementet justerer satsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste hele krone. Forsinkelesesrentesatsen vedtas hvert halvår av departementet.

Krav som ikke betales etter første gangs purring overføres til Lindorff for videre innkreving og det påløper ytterligere gebyr etter retningslinjer for inkassosaker.

Helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling av kommunale helse- og omsorgstjenester er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 2 §8-10. Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring, men forskriften setter et makstak for de som tjener under 2 G.

Kommunen forholder seg til enhver tid gjeldende satser for egenandel og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester. Makspris skal ikke overstige beregnet selvkost for tjenesten til kommunen.

Alle betalingssatsene justeres årlig og vedtas av kommunestyret. Opphold i institusjon, egenbetaling for langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold i institusjon reguleres i forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.


Sør-Varanger kommune benytter til enhver tid gjeldende grunnbeløp (G) fra staten ved beregning av egenbetaling, grunnbeløpet pr. 01.05.2022 er kr. 111.477,--.

Dag- og aktivitetstilbud

Dag- og aktivitetstilbud i Sør-Varanger kommune innebærer tjenester til eldre, demente og personer med omfattende funksjonsnedsettelser.

Dag- og aktivitetstilbud for eldre og demente gis ved Kilden og Utsikten dagsenter, mens for personer med omfattende funksjonsnedsettelser gis tilbudet ved AvAk (Skytterhusfjellet).

Frokost/kveld Utsikten, Kilden, Nordmo gård 81,- Pr. måltid
Middag Utsikten, Kilden, Nordmo gård (inntil 2G) 100,- Pr. måltid
Middag Utsikten, Kilden, Nordmo gård (over 2G) 110,- Pr. måltid
Dagaktivitetstilbud Utsikten, Kilden, Nordmo gård 89,- Pr. dag
Skytterhusfjellet AvAk, dag- og aktivitetstilbud 89,- Pr. dag
Transport AvAk (makspris kr 385,- pr. mnd.) 51,- Pr. dag 

 

Praktisk bistand i hjemmet

Egenbetaling for praktisk bistand til dagliglivets gjøremål beregnes på bakgrunn av vedtak om praktisk bistand. Det kan søkes særskilt om betalingsfritak ved ferie eller andre opphold i tjenesten.


Formålet med tjenesten er at innbyggere i Sør-Varanger kommune skal få den hjelpen de har behov for å oppleve trygghet i hjemmet, uavhengig av alder og funksjonsnivå.
Vedtaket inneholder hvilke tjenester man har krav på, og antall timer søker har behov for praktisk bistand til per uke.


Egenandel praktisk bistand
Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter. Tidsbruken avrundes til nærmeste halvtime.

Makspris for 2G skal være i ht. den til enhver tid gjeldende statlige sats, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.

Timepris, selvkost 323,- Pr. time
Makspris 2G 215,- Pr. time
Makspris 2,5G 323,- Pr. time

 

Makspris for betaling per måned
Forskrift om egenbetaling av helse- og omsorgstjenester setter et maksbeløp per måned til de som tjener under 2 G. Kommunen har valgt å beregne makspris også for de som tjener over 2 G ved å ta
utgangspunkt i maks antall timer kommunen kan fakturere for per grunnbeløp (G). Dette fremkommer i
tabellen under:

2G 215,- Makspris uavhengig av vedtakstimer
2-3G 968,- Makspris selvkost 3 timer
3-4G 1 452,- Makspris selvkost 4,5 timer
4-5G 2 097,- Makspris selvkost 6,5 timer
Over 5G 2 742,- Makspris selvkost 8,5 timer

 

Matombringing

Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Satsene vedtas av kommunestyret.

Betalingssatser etter husstandens nettoinntekt.

 

 

Frokost, kvelds - inntekt 2-5 G 38,- Pr. måltid
Middag, inntekt inntil 2 G 100,- Pr. måltid
Middag, inntekt over 2 G 110,- Pr. måltid

 

Kost ved bemannede omsorgsboliger

 

Ved kommunale heldøgnsbemannede omsorgsboliger (Bugøynes og Tangenlia) kan du kjøpe fullkostabonnement. Dette innebærer alle måltider (frokost, middag, kvelds, kaffe med kaker og snack).

Fullkostabonnement 4 528,- Pr. måned

 

Trygghetsalarm og hjelpemidler

Trygghetsalarm tildeles etter vedtak fra tildelingskontoret og er et hjelpemiddel for mest mulig trygghet i hjemmet. Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

Egenbetaling pr. måned fastsettes med utgangspunkt i husstandens nettoinntekt. I tillegg er det fastsatt et etableringsgebyr for installasjon av trygghetsalarm.

Det er egenandel på utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager. Egenandelen inkluderer henting av utstyr når behovet opphører.

Inntil 2G 90,- Pr. mnd.
2-3G 174,- Pr. mnd.
3-4G 231,- Pr. mnd.
4-5G 316,- Pr. mnd.
Over 5G 390,- Pr. mnd.
Utkjøring av hjelpemidler, inkl. henting 350,- Pr. gang

 

Kultur og oppveksttjenester

Prøver via Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Enheten er ansvarlig for prøveavleggelser. Satsene gjelder ikke de som har rett til gratis prøve.

Tjeneste Pris
Norskprøve, skriftlig 1 100,-
Norskprøve, muntlig 1 100,-
Statsborgerprøve (gjelder alle som skal avlegge prøve) 1 100,-

 

Brukerbetaling SFO

Vi gir tilbud om helårsplass ved Kirkenes barneskole, Sandnes og Bjørnevatn skole og Hesseng flerbrukssenter.


Foreldrebetalingen gjelder for 11 mnd, med juli som betalingsfri måned.

Vi gir tilbud om plass etter skoleårsdrift ved alle skolene i kommunen, det vil si at skolefritidsordning i henhold til elevenes skoledager (skoleruta). Foreldrebetalingen gjelder da fra skolestart til skoleslutt.


Ved distriktskolene tilbys det kun plass etter skoleårsdrift. Foreldrebetalingen gjelder da fra skolestart til skoleslutt.

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder for familier med flere barn i SFO.


Det er anledning til å søke om ½ plass og ¼ plass i SFO.

Departementet har vedtatt at det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. – 4. trinn. Dette
innebærer at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO for 1.-4. trinn maksimalt skal utgjøre 6% av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Reduksjon innvilges etter søknad.

Fra skoleåret 2022-2023 er det 12 timers gratis SFO plass for 1. klassinger. Dette gjelder også om man kun benytter deltidstilbud. Med en pris på 2650 pr mnd for opphold, vil 12 timers gratis SFO utgjøre kr. 1445,-. Fritaksbeløpet endres, dersom oppholdsutgiftene endres.


Departementet har vedtatt at det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7.trinn fra skoleåret 2020/2021. Reduksjon innvilges etter søknad.
 

1/1 plass Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng

2 650,- Pr. mnd.
Følge skoleruta Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng 2 650,- Pr. mnd.
Følge skoleruta, distriktsskolene 2 650,- Pr. mnd.
1/2 plass ved SFO 1 590,- Pr. mnd.
1/4 plass ved SFO 795,- Pr. mnd.
Gebyr for henting av barn etter stengetid 300,-  Pr. påbeg. halvtime
Søskenmoderasjon for 2. barn i SFO 30 %  
Søskenmoderasjon for 3. barn i SFO 50 %  

 

Brukerbetaling barnehager

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Når søsken har plass både i kommunale og private barnehager gis søskenmoderasjon i kommunal barnehage.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen fra 01.08.22 ble i statsbudsjettet vedtatt til kr 3.050,- pr. måned, kr 33 550,- kroner pr. år (11 måneder). Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagesatsene vedtas av kommunestyret. Kommunestyret vedtok at satsen for barnehage skal være lavere enn maksapris vedtatt i statsbudsjettet. Vedtatte satser vises i tabellen.

 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til opphold. Kostpenger kr 300 pr. måned pr. barn.

Gebyr ved henting etter stengetid kr 300,- pr. påbegynt halv time.

 

Nye priser fra 01.01.2023:

Helplass                                         kr 2.690,- pr. mnd.

Halvplass                                       kr 1.345,- pr. mnd.

Kostpenger                                    kr   300,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon                      30 % for barn nr. 2

Søskenmoderasjon                      50 % fra barn nr. 3

Henting etter stengetid                kr 300,- pr. påbegynte halvtime

 

Lav inntekt:

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal det etter søknad vedtas redusert foreldrebetaling.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 01.08.2022 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 598 825,- pr. år.

 

Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager, men Sør-Varanger kommune har ansvar for å følge opp ordningen. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid for 2 - 5-åringer

Alle 2- 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra august 2022 er inntektsgrensen kr 598 825,-.

For søknad om reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, finnes søknadsskjema under svk.no/ Søknad og skjema.

Tjeneste Pris Enhet
Hel plass 2.690,- pr. mnd.
Halv plass 1.345,- pr. mnd.
Kostpenger 300,- pr. mnd. pr. barn
Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2
Søskenmoderasjon 50 % fra barn nr. 3
Henting etter stengetid 300,- pr. påbegynt halvtime

 

Leie av lokaler skoler og barnehager

Leieprisene gjelder for leie av lokaler i tilknytning til skoler, barnehager og SFO.

Det kan leies ikke ut lokaler til private næringsaktører.

Det skal ikke tas leie for øvinger for skolekorps som er knyttet til skolen, samt elevaktiviteter som klassearrangementer og elevkvelder.

 

Med ettermiddag menes tiden mellom kl. 16.00 og 21.00. Med helg menes tiden mellom fredag kl. 16.00 og søndag kl. 21.00.

Alle funksjonshemmedes organisasjoner har gratis leie av undervisningslokaler i skolebygg etter skoletid ved avvikling av kurs, jfr. kommunestyresak 221/22.

 

Tjeneste Voksne Barn
Leie av undervisningsrom pr. time 600,- 300,-
Leie av undervisningsrom/fellesareal/amfi pr. dag 1.300,- 600,-
Leie av undervisningsrom pr. dag (helg) 1.600,- 800,-
Leie av undervisningsrom pr. døgn (ukedag) 2.200,- 1.700,-
Leie av undervisningsrom pr. døng (helg/fredag-søndag/helligdager) 2.500,- 2.200,-
Tilleggsrom pr. dag 600,- 350,-
Tilleggsrom pr. natt 600,- 350,-
Leie av auditorie pr. dag 5.800,- 2.500,-
Leie av kantine (medhørende amfi) pr. dag 1.750,- 1.750,-
Leie av kantine tilleggsdag 750,- 750,-

 

Kulturskolen

Kultuskoleavgiften vedtas av kommunestyret. Materiellavgifter bestemmes av kulturskolen i forhold til hvilke utgifter kulturskolen har ved de forskjellige tilbudene.

Kulturskoleavgift tilbud 1 1 650,- Pr. semester, eks. materiellkostnad
Kulturskoleavgift tilbud 2 1 320,- Pr. semester, eks. materiellkostnad
Kulturskoleavgift tilbud 3 1 320,- Pr. semester, eks. materiellkostnad
Søskenmoderasjon   30 %  
Instrumentleie barn   800,- Pr. år 
Instrumentleie voksen 1 500,- Pr. år 
Materiell teater   900,- Pr. år
Materiell - visuelle kunstfag   900,- Pr. år
     

 

Kulturtilbud til funksjonshemmede

Kulturtiltak for funksjonshemmede (KFF) er et kulturtilbud for mennesker over 18 år med utviklingshemming. Medlemmene kommer selv med ønske om aktiviteter. Tilbudet er to ganger i uken; Tirsdagsklubb og Torsdagsklubb. Medlemmene betaler egenandeler til finansiering av mat, deltakelse på kulturelle arrangement og materiell i forbindelse med hobbykvelder.

  Pris  Enhet
Tirsdagsklubben 800,- pr. halvår
Torsdagsklubben 800,- pr. halvår

Musikkbinge

Kommunen har 2 musikkbinger med utstyr for utleie. Den ene er plassert ved Pasvik skole og brukes av skolen, kulturskolen og ungdommer. Utleie av denne musikkbingen administreres av Pasvik skole.

Den andre musikkbingen er plassert ved Basen 2.0 i Johan Knudtzensgate 1 og benyttes som øvingshotell. Utleie her administreres av Basen. Begge musikkbingene med er utstyrt med instrumenter og forsterkere.

Priser for leie av musikkbinge fastsettes av kommunestyret.

 

  Pris  Enhet
Fast leie halvår (1 gang i uken) under 18 år 1 000,- pr. halvår
Fast leie halvår (1 gang i uken) over 18 år 2 000,- pr halvår
Drop in under 18 år   200,- pr gang
Drop in over 18 år   300,- pr gang

Leie av lokaler - fritidsklubber mv.

Allmenn kultur tilbyr utleie av lokaler. Utleieprisen fastsettes av kommunestyret.

Basens lokaler, samt fritidklubben på Bugøynes leies gratis ut til barne- og ungdomsorganisajoner eller lag og foreninger som aktiviserer barn og unge. Utleier er ansvarlig for renhold og vask av lokalet etter bruk.

  Pris  Tekst
Basen  2 000,- Pr. dag
Møterom Basen 500,- Inntil 2 timer
Møterom Basen 600,- Pr. dag
Fritidsklubb Bugøynes 600,- Pr. dag
Andre kommunale lokaler 2 000,- Pr. dag

 

Sør-Varanger bibliotek

 

Sør-Varanger Bibliotek låner ut bøker, lydbøker, e-bøker, dvd, cd, språkkurs, tidsskrifter og annet eget materiale. Utlån er gratis, men dersom lånereglementet overtredes medfører det gebyrer for lånetakeren. Gebyrene fastsettes av kommunestyret.

Tjeneste Pris
Utlånskort Gratis
Erstatningskort 75,-
Gebyr 1. purring 50,-
Erstatning bøker/media voksne 700,-
Erstatning bøker/media barn 400,-
Erstatning språkkurs 1 600,-
Erstatning tidsskrift/magasiner 150,-
Erstatning annet utlånsmateriale 1 600,-
Utleie studierom etter åpningstid 500,-
Utleie 1. etg. etter åpningstid 1.000,-