Næring og samfunn

Gjeldende for perioden 01.10.2016 - 30.09.2020

Alkoholpolitiske retningslinjer
Den kommunale alkoholbevillingspolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Alkoholloven har som målsetting å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Sør-Varanger kommunes overordnede målsetning med den lokale alkoholpolitikken er satt med utgangspunkt i alkohollovens formålsparagraf. Kommunen skal gjennom bevillingspolitikken ha som mål å begrense i størst mulig omfang de individuelle og samfunnsmessige skadevirkningene alkoholbruk kan innebære. Viktige delmål er å begrense tilgjengeligheten av alkohol for barn og unge, samt bevare alkoholfrie arenaer i kommunen for befolkningen forøvrig. Det er videre en målsetning å føre en bevillingspolitikk som fremmer gode rammevilkår,
likebehandling og forutsigbarhet for det lokale næringslivet

Last ned de alkoholpolitiske retningslinjene her.

Last ned de alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 01.10.20 - 30.09.24

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.