Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

Logo Varsling24

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser. NB! De som har telefonabonnement som ikke er knyttet til din hjemmeadresse, må selv registrere seg som mottaker av slike relevante meldinger på www.varslemeg.no I løpet av mars 2014 tar Sør-Varanger kommunes beredskapsorganisasjon sikte på å gjennomføre en konkret øvelse i bruk av løsningen..

Du er her: Forsiden | Varsel om oppstart av detaljplanarbeid for felt B2b, Skytterhusfjellet

Varsel om oppstart av detaljplanarbeid for felt B2b, Skytterhusfjellet

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det er igangsatt planarbeid på ”felt B2b, Skytterhusfjellet”, Sør-Varanger kommune.

Planområdet er avmerket som byggeområde for Bolig i kommuneplanens arealdel og er regulert til boligformål i reguleringsplan for Skytterhusfjellet, vedtatt 22.03.2007.

Planområdet ligger like ved Prestevannet.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til;

Område for bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse / konsentrert småhusbebyggelse
- Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
- Uteoppholdsareal
- Lekeplass

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjørevei
- Fortau
- Gatetun
- Annen veggrunn – tekniske anlegg,

Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og andre merknader sendes til Lorentz Kielland Arkitekter as v/ Egil Franssen,
Slemdalsveien 72, Postboks 192 Vinderen, 0319 Oslo med kopi av innspill til Sør-Varanger
kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes.
Se følgende nettsted for avgrensning av planområdet; www.svk.no.varsel felt b 2b planavgrensning

 

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS