Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo Barentsdagene 2016

Barentsdagene 2016 er under planlegging. Klikk her for å følge med på hva som skjer.

Barents Spektakel 2016

Barents Spektakel har nå lansert et interessant og omfattende program for festivalen 2016, med tema "Rthinking location" som grunnlag for konserter, kunstutstillinger, seminarer og åpen debatt i Kirkenes og Nikel - i perioden 10.-14. februar 2016. (Programmet er på engelsk)  

Du er her: Forsiden | Varsel om oppstart av detaljplanarbeid for felt B2b, Skytterhusfjellet

Varsel om oppstart av detaljplanarbeid for felt B2b, Skytterhusfjellet

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det er igangsatt planarbeid på ”felt B2b, Skytterhusfjellet”, Sør-Varanger kommune.

Planområdet er avmerket som byggeområde for Bolig i kommuneplanens arealdel og er regulert til boligformål i reguleringsplan for Skytterhusfjellet, vedtatt 22.03.2007.

Planområdet ligger like ved Prestevannet.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til;

Område for bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse / konsentrert småhusbebyggelse
- Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
- Uteoppholdsareal
- Lekeplass

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjørevei
- Fortau
- Gatetun
- Annen veggrunn – tekniske anlegg,

Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og andre merknader sendes til Lorentz Kielland Arkitekter as v/ Egil Franssen,
Slemdalsveien 72, Postboks 192 Vinderen, 0319 Oslo med kopi av innspill til Sør-Varanger
kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes.
Se følgende nettsted for avgrensning av planområdet; www.svk.no.varsel felt b 2b planavgrensning

 

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS