Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Varsel om oppstart av detaljplanarbeid for felt B2b, Skytterhusfjellet

Varsel om oppstart av detaljplanarbeid for felt B2b, Skytterhusfjellet

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det er igangsatt planarbeid på ”felt B2b, Skytterhusfjellet”, Sør-Varanger kommune.

Planområdet er avmerket som byggeområde for Bolig i kommuneplanens arealdel og er regulert til boligformål i reguleringsplan for Skytterhusfjellet, vedtatt 22.03.2007.

Planområdet ligger like ved Prestevannet.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til;

Område for bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse / konsentrert småhusbebyggelse
- Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
- Uteoppholdsareal
- Lekeplass

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjørevei
- Fortau
- Gatetun
- Annen veggrunn – tekniske anlegg,

Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og andre merknader sendes til Lorentz Kielland Arkitekter as v/ Egil Franssen,
Slemdalsveien 72, Postboks 192 Vinderen, 0319 Oslo med kopi av innspill til Sør-Varanger
kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes.
Se følgende nettsted for avgrensning av planområdet; www.svk.no.varsel felt b 2b planavgrensning

 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS