I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det er igangsatt planarbeid på ”felt B2b, Skytterhusfjellet”, Sør-Varanger kommune.

Planområdet er avmerket som byggeområde for Bolig i kommuneplanens arealdel og er regulert til boligformål i reguleringsplan for Skytterhusfjellet, vedtatt 22.03.2007.

Planområdet ligger like ved Prestevannet.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til;

Område for bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse / konsentrert småhusbebyggelse
- Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
- Uteoppholdsareal
- Lekeplass

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjørevei
- Fortau
- Gatetun
- Annen veggrunn – tekniske anlegg,

Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og andre merknader sendes til Lorentz Kielland Arkitekter as v/ Egil Franssen,
Slemdalsveien 72, Postboks 192 Vinderen, 0319 Oslo med kopi av innspill til Sør-Varanger
kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes.
Se følgende nettsted for avgrensning av planområdet; www.svk.no.varsel felt b 2b planavgrensning