Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Under utvikling - for forfattere: | Sykehjem - rehabiliteringsopphold

Sykehjem - rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold i institusjon er et tilbud til hjemmeboende eldre og/eller funksjonshemmede, som av ulike grunner har behov for et tidsbegrenset opphold i institusjon. 

Rehabiliteringsopphold i sykehjem er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler, der flere yrkesgrupper samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

På rehabiliteringsavdelingen er det større grad av tverrfaglig innsats enn på andre korttidsavdelinger.

Rehabiliteringsopphold er et korttidsopphold, og tildeles tidsavgrenset fra dato til dato, med mulighet for forlengelse dersom forholdene tilsier det.

Den som tildeles et rehabiliteringsopphold forventes å ha et opptreningspotensiale. Oppholdet baseres på frivillighet.

Målgruppe:

Personer som med bakgrunn i alder, funksjonshemming eller av andre årsaker har stort behov for rehabilitering i en tidsbegrenset periode.

Kriterier for tildeling:

Tjenesten tildeles ut i fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen. Rehabiliteringstiltak vurderes ut fra individuelle behov.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av rehabiliteringsopphold: 

·     De som er for svake eller har for stort funksjonstap til å klare seg hjemme, og som har omfattende behov for pleie og tilsyn mens rehabiliteringen pågår 

·     Funksjonshemming som følge av akutt skade eller sykdom, for eksempel lårhalsbrudd

·     Funksjonshemming etter brått fall i funksjonsnivå med varig funksjonstap, for eksempel ved hjerneslag

·     Funksjonshemming etter gradvis tap av funksjon, for eksempel gradvis passivisering og mer avhengig av hjelp

·     Funksjonshemming etter kroniske sykdommer som for eksempel Parkinson og leddgikt.

·     De som trenger trening og oppfølging i forhold til fysioterapi eller annet behandlingsopplegg, etter en sykdomsperiode eller en tung tid i hverdagen for å få et løft slik at de kan bo lenger i eget hjem.

·     Det gis også rehabiliteringsopphold til den som har behov for vurdering av hjelpebehov og /eller behov for vurdering av behov for hjelpemidler slik at de kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Rehabiliteringsopphold gis ved følgende institusjon:

·     Rehabiliterings- og korttidsavdeling v/Prestøyhjemmet

Rehabiliteringsopphold i sykehjem tildeles etter Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-1, første ledd, jf §  1-3, annet ledd, nr 6, med gjeldende forskrifter.

Pris (gebyrer/avgifter)

Beregning av vederlag (egenandel) for korttidsplass i institusjon er regulert i Sosial- og helsedepartementets forskrift av 26.04.95 om vederlag for opphold i institusjon (vederlagsforskriften) - i henhold til Sør-Varanger kommunes gebyrreglement  

Saksgang

Skriftlig søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Tildelingskontoret for omsorgssaker, Boks 406, 9915 Kirkenes. Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Tildelingskontoret tlf 78 97 74 20, servicekontoret tlf 78 97 76 00, ansatte i hjemmebasert omsorg eller den enkelte institusjon.

I tillegg til det vanlige søknadsskjemaet må også skjemaet for Rehabiliteringsopphold fylles ut.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.  

Klageadgang

Vedtak om midlertidig opphold i institusjon er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes Sør-Varanger kommune, Tildelingskontoret for omsorgssaker, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Klageinstans er Helsetilsynet i Finnmark.  

Besøksadresse

Prestøyhjemmet,
Prestøyveien 50,
9900 Kirkenes
Tlf: 78 97 18 00 Fax:78 97 18 01 

Postadresse
Sør-Varanger kommune,
Tildelingskontoret for omsorgssaker,
Boks 406,
9915 Kirkenes

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS