Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med
demens.

Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene.
- Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger får de kunnskap om temaer som kommunikasjon, pasientrettigheter og hvor man kan søke hjelp. Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.– sier kursleder Lill-Marit Johansen.
 
Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2015  – Den gode dagen.
En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende. Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet.                  
- Påmeldingsfristen er 17.april, og vi håper pårørende og nære venner til personer med demens ser nytten av kurset og melder seg på.  
 
Kurset er basert på 6 samlinger på torsdager, med ulik tema som; demenssykdommer, kommunikasjon og atferd, tilrettelegging i hjem, relasjoner mellom pårørende og den som er syk, tilbud i kommunen i regi av offentlige og frivillige organisasjoner og arv og testamente og verge.
 
Merk datoen oppstartsdatoen torsdag 19.4.2012
 
Velkommen
 
Husk å melde deg på til:
 
 Lill-Marit Johansen
Avdelingsleder Utsikten dagsenter
tlf. 78972176
lja@svk.no
 

Programmet: (Kan lastes ned her)

1.  samling 19.april
     Demenssykdommer – sykdomslære

2. samling 26.april
    Kommunikasjon og atferd ift til personer med demens
    Foreleser: Utsikten dagsenter

3. samling 3.mai
    Tilrettelegging i hjem, hjelpemidler
    Foreleser: Lill-Marit Johansen, ergoterapeut/avd leder Utsikten dagsenter
                      : Trond Bernhardsen, fagutviklingssykepleier

4.  samling 10.mai
     Pårørendes opplevelse, relasjoner og egenomsorg
     Foreleser: Kirsten Padkjær

5. samling 24.mai 
     Tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner
     Forelesere: Demensforening, Utsikten dagsenter, tildelingskontor for omsorgssaker
6.  samling 31.mai
    Lovverket; rettigheter for personer med demens og deres pårørende
    Foreleser: Bente Mortensen, Overformynderiet
    Etter forelesningene er det samtaler i mindre grupper. Enkel servering.
 

Vel møtt!