Eiendomsskattelistene for 2018 er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunenes hjemmeside og på Servicekontoret, Rådhuset, fra tirsdag 13.02.18 og i 6 uker fremover.

Lister uten fritak: Skatteobjekt.pdf      Fritidseiendommer.pdf

Fritakslister: Fritak § 5.pdf         Delvis Fritak § 5.pdf      Fritak § 7.pdf

Overtakst kan begjæres av vedkommende skatteytereller av Formannskapet innen 6 uker fra utleggelse avskattelistene, det vil si innen 27.03.2018

Begjæringen sendes Sør-Varanger kommune,Eiendomsskattekontoret, Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller via kommunens søknadsportal.

I forbindelse med budsjett 2018 har kommunestyret vedtatt at det ikke er bunnfradrag i 2018. Skattesatsen for 2018 for bebygd næring/verk/bruk er vedtatt til 7 promille. Fritidseiendommer/boliger og ubebygde tomter er skattesatsen vedtatt til 4,9 promille.

Eiendomsskattekontoret