Kommunevåpen - En grensesprengende kommune

Avløp

Avløpsvann (kloakkvann) fra eiendommer som er tilknyttet kommunal avløpsledning, skal ledes bort og renses etter behov slik at det ikke skaper unødvendig lukt, forurensning, forsøpling eller hygieniske problemer.

Årsgebyret for avløp utgjør summen av følgende 2 deler;

1. Forbruksgebyr, som blir beregnet etter bygningens bruksareal (stipulert forbruk) eller etter faktisk målt vannforbruk. Næringseiendommer skal betale etter målt forbruk, mens boligeiendommer kan velge mellom målt eller stipulert forbruk. 
2. Abonnementsgebyr, som er et fast gebyrledd.

Dersom det er akutte problemer med kommunale avløpsanlegg vil vi forsøke å løse dette umiddelbart, men for øvrige saker kan saksbehandlingstida være inntil 3 uker.

Klageadgang:
Enkeltvedtak, dvs. vedtak som treffes individuelt ovenfor den enkelte abonnent vil kunne påklages. Det vil være mange unntak da de fleste avgjørelser vil følge regler i sentrale og lokale forskrifter. Når det f.eks gjelder fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer for den enkelte gebyrpliktige vil dette følge regler som er fastsatt i kommunal forskrift. Dette er ikke enkeltvedtak som kan påklages, jf forvaltningsloven § 2 første ledd. Men dersom gebyrfastsettelsen er resultat av vedtak truffet individuelt ovenfor den enkelte gebyrpliktige, vil det derimot være et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Enkeltvedtak kan påklages til kommunal klagenemnd, klagen sendes Sør-Varanger kommune, teknisk drift, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Kontaktinformasjon:
Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes. Besøksadresse:  Rådhuset, 3.etasje.
Tlf. 78 97 75 22. Fax 78 99 86 93. E-post: postmottak@svk.no.


Problemer på avløpsnettet innen ordinær arbeidstid varsles til teknisk drift, tlf. 78 97 75 20. Etter arbeidstiden til brannvesenet på tlf. 78 97 75 30 eller til teknisk vakt på tlf.: 92 04 00 14.

Aktuelle stikkord og linker:

Forurensningsloven (av 13.mars 1981).
Lov- om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31.mai 1974).
Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer (av 10.januar 1995, sist endret 13.juli 2000).
Kommunehelsetjenesteloven (av 19. november 1982).  
Statens forurnsningstilsyn: www.sft.no
Lover og nasjonale forskrifter: www.lovdata.no

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS